W maju ubiegłego roku Komisja, Rada i Parlament Europejski zawarły porozumienie w sprawie przekształcenia istniejącej transeuropejskiej sieci dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i kanałów w jednolitą sieć transportową. Dotychczasowy bowiem układ tych połączeń miał swego rodzaju charakter mozaiki. To nie gwarantowało jakości połączeń transportowych, nie sprzyjało też spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej UE. Efektem porozumienia są przyjęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2013 roku wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (NR 1315/2013).

 

Infrastruktura transeuropejskiej sieci transportowej  (TEN-T) składa się z infrastruktury transportu: kolejowego, wodnego śródlądowego, drogowego, morskiego, lotniczego i multimodalnego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wyszczególnia wymogi, które należy spełnić w zakresie zarządzania tą infrastrukturą, określa jej priorytety rozwoju oraz środki wdrażania nowej koncepcji TEN-T. Konstrukcja nowej transeuropejskiej sieci będzie służyć podnoszeniu konkurencyjności gospodarki kontynentu. Zakończenie realizacji tej koncepcji wyznaczono na 2030 rok, a więc do tego czasu powstanie zasadniczy trzon transportowy, niezbędny dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym unijnym rynku. 

Koncepcja TEN-T wpisana jest w założenia unijnej perspektywy finansowej lat 2014-2020. Finansowanie TEN-T zakłada skoncentrowanie środków na projektach służących uzupełnieniu brakujących ogniw w transgranicznych połączeniach oraz usunięciu tzw. wąskich gardeł  transportowych. Zatem w nowej perspektywie UE nie będzie się już skupiała na odrębnych, pojedynczych projektach inwestycyjnych. Celem nowej polityki transportowej UE jest bowiem stworzenie komplementarnej sieci. Rdzeń sieci TEN-T wesprze rozległa sieć tras sieci bazowej* ustanawianej na poziomie regionalnym i krajowym. Narzędziem finansującym te zamierzenia jest powołany przez UE nowy program „Łącząc Europę”.

Unijna polityka transportowa, w tym planowanie, rozwijanie i użytkowanie transeuropejskich sieci transportowych, zmierza do osiągnięcia głównych celów zawartych i opisanych w europejskich dokumentach strategicznych, takich jak między innymi „Europa 2020” czy „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (tzw. Biała księga transportu). Tymi celami są: sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W Białej księdze są też odwołania do wdrożeń technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie transportu, by w ten sposób zapewnić lepsze i zintegrowane zarządzanie ruchem oraz uprościć procedury administracyjne dzięki poprawie logistyki transportu towarów, śledzeniu ruchu i pochodzenia ładunków oraz zoptymalizowaniu rozkładów i przepływów ruchu. Celem ustanowionym w białej księdze jest też obniżenie do roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o 60% w stosunku do poziomów z roku 1990. Szczegółowe cele unijnej polityki obejmują również zapewnienie niezakłóconego, bezpiecznego i zrównoważonego przepływu osób i towarów, zapewnienie dostępności i łączności wszystkich regionów Unii oraz przyczynienie się do dalszego rozwoju gospodarczego i konkurencyjności w perspektywie globalnej. Właśnie te szczegółowe cele są możliwe do osiągnięcia przez ustanowienie wzajemnych połączeń i interoperacyjności pomiędzy krajowymi sieciami transportowymi.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2013 roku w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (NR 1315/2013) opisuje z jakich elementów składa się infrastruktura danego sektora transportu i wymienia jakie musi ona spełniać wymagania prawno-techniczne. Każdemu też rodzajowi infrastruktury transportowej przypisano katalog priorytetów rozwojowych. 

Priorytetami w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej są: wdrażanie ERMTS; przejście do toru o szerokości nominalnej 1 435 mm; łagodzenie skutków hałasu i wibracji spowodowanych przez transport kolejowy, w szczególności za pomocą środków w zakresie taboru i infrastruktury, w tym instalacji chroniących przed hałasem; spełnianie wymogów dotyczących infrastruktury i zwiększanie interoperacyjności; podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych; w stosownych przypadkach – połączenie kolejowej infrastruktury transportowej z infrastrukturą portów śródlądowych.

Priorytety w zakresie rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych to: wdrażanie środków niezbędnych do osiągnięcia standardów śródlądowych dróg wodnych klasy IV; w stosownych przypadkach, osiągnięcie wyższych standardów w zakresie modernizacji istniejących dróg wodnych i budowy nowych dróg wodnych zgodnie z charakterystyką techniczną infrastruktury określoną przez ECMT, tak aby spełnić potrzeby rynku; wdrażanie aplikacji telematycznych, w tym usługi informacji rzecznej (RIS); łączenie infrastruktury portów śródlądowych z infrastrukturą transportu kolejowego towarowego i transportu drogowego; zwracanie szczególnej uwagi na rzeki o swobodnym biegu zbliżonym do ich stanu naturalnego, które mogą z tego powodu być przedmiotem szczegółowych środków; promowanie zrównoważonego transportu wodnego śródlądowego; modernizacja i zwiększenie przepustowości infrastruktury, konieczne do celów operacji transportowych w obszarze portu.

Priorytetami w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej są: zwiększenie i wspieranie bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykorzystywanie ITS, w szczególności systemów multimodalnego zarządzania informacjami i ruchem, oraz zintegrowanych systemów komunikacji i płatności; wprowadzenie nowych technologii i innowacji w celu wspierania transportu niskoemisyjnego; zapewnienie użytkownikom komercyjnym odpowiedniej liczby miejsc parkingowych o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa i ochrony; złagodzenie wpływu zagęszczenia ruchu na drogach.

Priorytety w zakresie rozwoju infrastruktury morskiej to: wspieranie autostrad morskich, w tym żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, ułatwianie rozwoju powiązań z zapleczem, a w szczególności opracowanie środków poprawiających ekologiczność żeglugi morskiej zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z prawa Unii lub z odpowiednich umów międzynarodowych; połączenie portów morskich ze śródlądowymi drogami wodnymi; wdrażanie VTMIS i usług e-Maritime; wprowadzenie nowych technologii i innowacji w celu propagowania paliw alternatywnych takich jak LNG i efektywnego energetycznie transportu morskiego; modernizacja i zwiększenie przepustowości infrastruktury, konieczne do celów operacji transportowych w obszarze portu.

Priorytetami w zakresie rozwoju infrastruktury transportu lotniczego są: zwiększanie przepustowości portów lotniczych; wspieranie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i systemów zarządzania ruchem lotniczym, w szczególności tych, które są związane z wprowadzaniem systemu SESAR; usprawnianie wzajemnych połączeń multimodalnych portów lotniczych z infrastrukturą innych rodzajów transportu; podniesienie poziomu zrównoważoności i łagodzenie oddziaływania lotnictwa na środowisko.

Priorytety w zakresie rozwoju multimodalnej infrastruktury transportowej to: zapewnienie skutecznych połączeń wzajemnych i integracji infrastruktury sieci kompleksowej, w tym poprzez infrastrukturę dostępową, w razie potrzeby, oraz terminale towarowe i platformy logistyczne; usunięcie najważniejszych technicznych i administracyjnych przeszkód utrudniających transport multimodalny; zapewnienie niezakłóconego przepływu informacji między rodzajami transportu i realizacji usług multimodalnych i usług dotyczących jednego rodzaju transportu w całym transeuropejskim systemie transportowym.

***

Transeuropejska sieć transportowa ma wzmocnić spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną Unii. Ma też przyczynić się do stworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego. W tym obszarze transport musi być więc wydajny i zrównoważony, zwiększać korzyści dla użytkowników i wspierać procesy niwelujące zjawiska wyłączenia społecznego. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu transeuropejska sieć transportowa musi być projektowana, rozwijana i eksploatowana w sposób zasobooszczędny. Oznacza to działania nastawione na: rozwój, ulepszanie i utrzymywanie istniejącej infrastruktury transportowej; optymalizację integracji infrastruktury i wzajemnych połączeń; wdrażanie nowych technologii i aplikacji telematycznych, o ile jest to uzasadnione finansowo; uwzględnianie możliwych synergii z innymi sieciami, w szczególności transeuropejskimi sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi; ocenę strategicznych skutków dla środowiska, wraz z ustaleniem odpowiednich planów i programów, a także ocenę wpływu na łagodzenie skutków zmiany klimatu; środki służące do planowania i, w razie konieczności, zwiększania przepustowości infrastruktury; odpowiednie uwzględnienie wrażliwości infrastruktury transportowej na zmianę klimatu oraz klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka, aby umożliwić podjęcie tych wyzwań.

AS

*Sieć bazowa (przedstawiona jest na mapach znajdujących się w załączniku I rozporządzenia), obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego. Przyczynia się ona w szczególności do obsługi zwiększonej mobilności i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz do rozwoju niskoemisyjnego systemu transportowego. Sieć bazowa jest połączona w węzłach i zapewnia połączenia między państwami członkowskimi oraz z sieciami infrastruktury transportowej państw sąsiadujących.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.