contentmap_plugin

excavators 800996 960 720Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na budowę obwodnicy Zbludowic, inwestycji niezwykle potrzebnej dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróżujących na Ponidziu.

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł brutto.

- Ta droga to marzenie wielu pokoleń samorządowców z Buska-Zdroju, chcących zapewnić bezpieczną komunikację i odciążyć strefę uzdrowiskową - mówił marszałek Adam Jarubas, który wspomniał również o planowanej budowie mostu na Wiśle w Nowym Korczynie jako bardzo ważnym połączeniu województwa z południem kraju.

Początek trasy nowej obwodnicy przewidziano na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 973 z dwiema drogami powiatowymi nr DP 0084T i nr DP 0085T. Inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy o długości około 6,7 km, wraz z drogami dojazdowymi oraz skrzyżowaniami (w tym 2 ronda) i obiektami inżynierskimi (w tym 2 wiadukty nad drogami gminnymi).

- Trzeba podkreślić tu aspekt bezpieczeństwa, które znacznie poprawi się po realizacji tej inwestycji. Do sierpnia tego roku wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a zakończenie całej inwestycji ma nastąpić w maju 2019 roku. Oprócz dwóch rond i dwóch obiektów inżynierskich, zbudowane zostanie również odwodnienie drogi, a pobocza rozstaną utwardzone. Jezdnia będzie miała 7 metrów szerokości. Planowane jest również zbudowanie parkingu dla samochodów z miejscem do ważenia samochodów ciężarowych - powiedział wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Na kwestię poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zwracał również uwagę radny Sejmiku Mieczysław Sas. - Ta obwodnica jest naprawdę bardzo potrzebna, dotychczas w Zbludowicach było bardzo niebezpiecznie, droga była wąska, podobnie jak pobocze, którym dzieci uczęszczały do szkoły, a chodnika tam nie było - mówił.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dojazdu do działek rolnych, przy projektowanej obwodnicy przewiduje się budowę dróg dojazdowych o szerokości jezdni 3,5 m. Przewidziano też wykonanie stacji meteo wyposażonej w urządzenia monitorujące w zakresie informacji pogodowej umieszczanej na stronie internetowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oświetlenie uliczne przewiduje się w miejscach skrzyżowań skanalizowanych oraz przy parkingu dla samochodów.

- Uciążliwości związane z brakiem obwodnicy były ostatnio coraz bardziej odczuwalne i tym bardziej cieszę się, że ta inwestycja może ruszyć. Jest to dla Buska-Zdroju inwestycja prorozwojowa, pozwalająca na modernizację strefy uzdrowiskowej i na pewno będzie miała również w tym aspekcie bardzo pozytywny efekt. Chcemy do tej obwodnicy dołączyć od strony wschodniej drogę lokalną, która dodatkowo odciąży miasto - mówił burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Waldemar Sikora.

Urządzenia służące ochronie środowiska, jakie wstępnie przewiduje się w ramach realizacji tej inwestycji to: przejścia dla zwierząt, głównie małych, lub płazów w przepustach, rozwiązania ochrony przed hałasem czy systemy odwodnienia drogi z układami oczyszczania.

- Inwestowanie w drogę w Zbludowicach nie miało sensu, gdyż było tam bardzo wąsko, dlatego obwodnica jest optymalnym rozwiązaniem. Tu realizujemy wszystko naraz, choć początkowo było planowane w dwóch etapach - dodał Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma SKANSKA S.A.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.