Do większości zdarzeń z udziałem rowerzystów wciąż dochodzi na jezdni, ale systematycznie rośnie udział zdarzeń mających miejsce na chodnikach czy drogach dla rowerów. W latach 2008-2011 o ok. jedną trzecią wzrósł odsetek zdarzeń na chodniku i przejściach dla pieszych, największy jednak wzrost – ponad dwukrotny – odnotowano na drogach dla rowerów. Zmiany te były stopniowe i systematyczne.

Zdaniem autorów raportu pt. „Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2008-2011”, zmiany te prawdopodobnie należy przypisać charakterowi ruchu rowerowego w Polsce, który stał się bardziej miejski, a więc obejmujący chodniki i przejścia dla pieszych. Potwierdza to fakt, że jednocześnie zmalała liczba i odsetek zdarzeń odnotowanych na poboczach, czyli na drogach zamiejskich.

Odsetek części drogi innych niż jezdnia w liczbie zdarzeń z udziałem rowerzysty [%]

Kolejnym trendem potwierdzającym „urbanizację” ruchu rowerowego jest rosnący udział zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Trend ten jest nieco szybszy niż w przypadku chodników i przejść dla pieszych, wolniejszy jednak niż w przypadku dróg dla rowerów. W latach 2008-2011 udział ten wzrósł o połowę. Trend ten jest jednostajny i systematyczny.

Udział zdarzeń na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w latach 2008-2011

Podobnie jak w przypadku wypadków samochodowych, do zdecydowanej większości zdarzeń z udziałem rowerzystów dochodzi przy dobrych warunkach atmosferycznych.
Najczęstszym rodzajem zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty pozostają zderzenia boczne. Ich udział systematycznie rośnie: z 55% w latach 2006-2008, przez 60% w 2009 r. i 62% w 2010 r. do 63% w roku 2011. Jednocześnie spada udział zderzeń tylnych i czołowych. Można to powiązać z:

  • rosnącą „miejskością” ruchu rowerowego – w miastach częściej dochodzi do krzyżowania strumieni ruchu (co zwiększa ryzyko zderzenia bocznego), niższe są za to średnie prędkości (co zmniejsza ryzyko zderzenia tylnego);
  • rosnącą liczbą dróg dla rowerów, często niestety bardzo niskiej jakości czy wręcz niepotrzebnych – zjawisko przenoszenia zdarzeń z odcinków między skrzyżowaniami (gdzie dochodzi do zderzeń czołowych i tylnych) na skrzyżowania (gdzie dochodzi do zderzeń bocznych) jest typowe dla separacji (segregacji) ruchu rowerowego.
Rodzaje zdarzeń z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011 [%] Pojazdy uczestniczące w zdarzeniach z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011 [%]

Struktura rodzajowa pojazdów uczestniczących w zdarzeniach drogowych z udziałem rowerzystów pozostała w zasadzie bez zmian: najczęściej dochodzi do zderzeń rowerów z samochodami osobowymi (79% w latach 2009-2011 w porównaniu do 80% w latach 2006-2008), na drugim miejscu są samochody ciężarowe (spadek z 8% do 6%). Inne pojazdy pojawiają się sporadycznie (motocykl, motorower, autobus – po ok. 1%).

Wśród przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów wciąż dominującą rolę odgrywa nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – niemal po równi przez kierowców jak i rowerzystów. Łącznie nieudzielenie pierwszeństwa zostało wskazane jako przyczyna 43% zdarzeń z udziałem rowerzystów w latach 2009-2011 – o 2% więcej niż w okresie 2006-2008.

Na drugim miejscu, bez zmian, pozostało nieprawidłowe wyprzedzanie przez kierowców. Jest ono przyczyną ok. 9% zdarzeń z udziałem rowerzystów (o 1 punkt procentowy mniej niż w latach 2006-2008 – prawdopodobnie ze względu na zmniejszenie udziału ruchu zamiejskiego w ruchu rowerowym).

Trzecią w kolejności przyczyną było nieprawidłowe skręcanie przez rowerzystów – 8,3% zdarzeń, o 1,5% mniej niż w latach 2006-2008. W przypadku rowerzystów nieprawidłowe skręcanie powinno być prawdopodobnie traktowane łącznie z nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu (razem 17% zdarzeń powodowanych przez rowerzystów).

Na kolejnych pozycjach znalazły się: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe omijanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Kolejność tych przyczyn pozostała bez zmian względem okresu 2006-2008.

Przyczyny zdarzeń drogowych powodowanych przez rowerzystów w latach 2008-2011 Przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów powodowanych przez kierujących innymi pojazdami w latach 2008-2011


Źródło: „Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011”, autorzy opracowania: dr inż. Tadeusz Kopta, mgr Aleksander Buczyński, Marcin Hyła, mgr inż. Bartłomiej Lustofin, konsultacja: dr Michał Beim; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Studiów, Wydział Studiów w Krakowie, Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych; Warszawa - Kraków, kwiecień 2012 r.

Drugi ogólnopolski raport „Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011”, stanowiący analizę dostępnych danych o wypadkach i kolizjach z udziałem rowerzystów oraz trendów w tym zakresie, można pobrać ze strony GDDKiA, w zakładce „Infrastruktura rowerowa”.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.