budowa 01GDDKiA odstąpiła od umów na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu S10 i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo na połączeniu A6 i DK10 z firmą Energopol Szczecin S.A. Jeszcze w tym roku planuje ogłosić nowe postępowania na dokończenie tych inwestycji.

 

Zdaniem GDDKiA, przyczyny odstąpienia od tych kontraktów leżą po stronie wykonawcy. Firma Energopol Szczecin nie wywiązywała się z zawartych umów, wstrzymała zasadnicze roboty na tych inwestycjach. Wykonawca został wezwany do wykonania określonych zaległych robót we wskazanych terminach, z czego się nie wywiązał.

Cykliczne spotkania z wykonawcą, który deklarował chęć dokończenia inwestycji, nie przyniosły rezultatu. Wykonawca otrzymał maksymalny możliwy według Szczególnych Warunków Kontraktu termin na poprawienie sytuacji. Kolejne składane deklaracje o wznowieniu robót nie były wypełniane. Mając na względzie dobro realizowanych inwestycji, GDDKiA musiała podjąć decyzję o odstąpieniu od umów.

Zostały już uruchomione gwarancje należytego wykonania, którymi były zabezpieczone kontrakty. Kwota zajętych gwarancji wynosi około 50 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów umownych, GDDKiA będzie egzekwować od firmy należności z tytułu kar umownych.

Obwodnica Wałcza
Budowa obwodnicy powinna się zakończyć 31 maja tego roku. Do zakończenia inwestycji brakuje zaledwie około 15 proc. zaawansowania. Do wykonania zostało jeszcze przede wszystkim 100 tys. ton mas bitumicznych. Wykonawca posiada na miejscu wytwórnie mas bitumicznych i zgromadzone kruszywa, pomimo tego wstrzymał roboty zasadnicze niezbędne do zakończenia kontraktu.

Węzeł Kijewo
Na węźle drogowym Szczecin Kijewo osiągnięte zaawansowanie rzeczowe wyniosło zaledwie niespełna 20%, pomimo upływu około 70% czasu trwania kontraktu. Roboty realizowane w ostatnim czasie na węźle drogowym ograniczały się do przebudowy ważnej magistrali wodociągowej zaopatrującej w wodę Szczecin („Miedwianka”), która w swojej zasadniczej części została ukończona.

Brak płatności dla podwykonawców
Firma Energopol Szczecin w tym roku przestała płacić podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na obwodnicy Wałcza i węźle Kijewo. Wobec niewywiązywania się wykonawcy ze swoich zobowiązań, zostały wdrożone instrumenty prawne i kontraktowe chroniące podwykonawców, usługodawców i dostawców.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.