budowa 03Po wielokrotnych wezwaniach firmy Rubau Polska Sp. z o.o. do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S7 węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola oraz S61 Podborze - Śniadowo, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

 

S61 w województwie podlaskim

30 stycznia 2018 r., w dwa miesiące po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, konsorcjum firm z liderem Rubau Polska Sp. z o.o. podpisało z GDDKiA umowę na realizację odcinka o długości 19,46 km. Pierwszy etap, czyli prace projektowe, miał zakończyć się do 30 listopada 2018 r. złożeniem wniosku o ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej). Wniosek nie został złożony do dziś, co czyni nierealnym dotrzymanie pozostałych terminów realizacji odcinka, łącznie z datą zakończenia robót przypadająca na 30 listopada 2020 r.

Mimo wezwań do przyspieszenia prac, wykonawca mnożył przedstawiane problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala. W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował o odstąpieniu od umowy.

Wartość umowy wynosiła ok. 480 mln zł, spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID - IV kwartał 2019 r. - jest zagrożony, podobnie jak data zakończenia robót - 30 listopada 2020 r.

S7 w województwie mazowieckim

Realizacja pierwszego od strony trasy S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy, odcinka S7 węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola, mającego stać się częścią trasy Warszawa – Kraków została przewidziana w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca miał realizować prace projektowe, a następnie budowlane. Niestety w tym przypadku również nie wywiązywał się w pełni z obowiązków realizacji prac, do których się zobowiązał w podpisanej umowie.

Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umownych i nie dotrzymał terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) w terminie kontraktowym 10 miesięcy od podpisania umowy. Pełna dokumentacja wpłynęła do wojewody mazowieckiego z blisko 4-miesięcznm opóźnieniem (115 dni po terminie wynikającym z umowy).

W rezultacie GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tej inwestycji. GDDKiA naliczy także kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 17 sierpnia 2017 r. Kwota kontraktu wynosiła ok. 220 mln zł. Złożenie kompletnego wniosku o decyzji ZRID po 10 miesięcy od podpisania umowy - czerwiec 2018 r. (złożony wniosek był niepełny, a dokumenty uzupełniano przez ok. 4 miesiące).
Umowna data zakończenia robót, czyli marzec 2021 r. jest zagrożona.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.