excavators 800996 960 720Wojewoda podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Łomży i obejścia Konarzyc wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego w Konarzycach.

 

Inwestycja obejmuje:
- budowę drogi wojewódzkiej nr 677 o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku), na odcinku o długości 4,638 km,
- przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z nowoprojektowaną drogą,
- budowę wraz z rozbiórką istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się
z projektowaną inwestycją,
- budowę skrzyżowań,
- budowę chodników, ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi, zjazdów, zatok autobusowych, zatok do celów ITD,
- budowę dróg dojazdowych (dodatkowe jezdnie),
- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,
- budowę przepustów drogowych,
- rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przejazdu kolejowego,
- rozbiórkę i budowę przepustów, pełniących funkcje przejść dla zwierząt,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz w rejonie przejazdu kolejowego,
- budowę osadników i separatorów,
- budowę sieci elektroenergetycznych,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę zbiorników wodnych wraz z urządzeniami oczyszczającymi (3szt),
- budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę cieków melioracyjnych.

Źródło: PUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.