S3 bolkow31 października złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). Po otrzymaniu decyzji ZRID wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. Uzyskanie decyzji zakładane jest zgodnie z przepisami administracyjnymi w pierwszej połowie 2020 roku.

 

Wojewoda dolnośląski przeprowadzi postępowanie w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po weryfikacji złożonego wniosku wraz z załączonymi dokumentami, strony postępowania zostaną zawiadomione o jego wszczęciu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W ramach procedur zostanie również przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z wydaną 18 marca 2010 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

16 km nowoczesnej ekspresówki
Odcinek S3 od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem), o długości ok. 16,1 km, realizowany jest w systemie "projektuj i buduj" przez konsorcjum firm PORR S.A. i PORR Bau GmbH na podstawie umowy zawartej 17 października 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji ok. 16 km drogi ekspresowej S3.
Ponadto przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje:
- wykonanie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych Jaczków I (z docelową rozbudową do rodzaju II), po obu stronach drogi,
- 13 mostów oraz wiaduktów (nad i w ciągu drogi S3) o łącznej długości 2,2 km,
- 18 przejść ekologicznych (o funkcji dla zwierząt i hydrologicznych).

Największym wyzwaniem będą tunele
Niewątpliwe newralgicznym elementem przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie dwóch tuneli drogowych dwukomorowych TS26 oraz TS32. Tunel TS26 będzie miał około 2300 m długości. Nawy główne tunelu, ze względu na duży przekrój poprzeczny, będą wykonywane metodą górniczą NATM, tj. Nową Austriacką Metoda Tunelowania. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce drążony w skale, wykonywany tą metodą. Realizacja tuneli drogowych pozwoli na przeprowadzenie drogi ekspresowej S3 przez przeszkodę, którą stanowi masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich, pomiędzy obrębami miejscowości Sady Górne i Nowe Bogaczowice.
Zakończenie realizacji tego odcinka przewidziane jest na drugą połowę 2023 r.

S3 do granicy państwa
Obecnie w fazie prac przygotowawczych jest również odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km, zapewniający kontynuację drogi S3. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID dla tego odcinka.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.