budowa 05Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie blisko 1 km odcinka od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S7. Jest to część południowego wylotu z Warszawy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec o łącznej długości ok. 29 km, została podzielona na trzy odcinki:
- A - odcinek od w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem), długości ok. 6,64 km;
- B - odcinek od w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem), długości ok. 14,8 km;
- C - odcinek od w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, długości ok. 7,9 km.

Projekt budowlany i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczą odcinka C, który z kolei podzielony jest na 4 zadania, zaś decyzja wojewody obejmuje zadanie nr 4 o długości ok. 1 km (wnioski dotyczące pozostałych 3 zadań są rozpatrywane).

Zgodnie z projektem, prace budowlane mają obejmować swoim zakresem: roboty drogowe (min. po 2 pasy ruchu i pobocze w każdym kierunku, budowę zjazdów, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych), mostowe (m.in. budowa wiaduktu i przejścia dla płazów), budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych), wycinkę zieleni i nasadzenie nowej. Projekt uwzględnia bezpieczeństwo ruchu drogowego, np. oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, wybudowane zostanie oświetlenie.

Realizacja drogi ekspresowej S7 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, wpisującym się w tranzytowy układ dróg. Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie w ramach realizacji inwestycji zostaną wybudowane ekrany akustyczne.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.