budowa 0130 grudnia wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy fragmentu drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Obecna decyzja wojewody, zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę, dotyczy części odcinka „B”, od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) o długości 13,5 km.

Realizacja odcinka „B” obejmowała będzie budowę m.in.: dwóch jezdni drogi ekspresowej, węzłów drogowych, systemu odwodnienia drogi, oświetlenia drogi w rejonie węzłów drogowych i obiektach MOP oraz mostów i wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi ekspresowej z istniejącą siecią drogową, rzekami oraz ze szlakami migracji zwierząt.

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Grójca, mierzącego w sumie 29,3 km długości, podzielona został na trzy odcinki:
- odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,6 km.
- odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km.
- odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km.

Administracyjnie inwestycja jest położona w środkowo-wschodniej części Polski, na obszarze województwa mazowieckiego. Przebieg projektowanej drogi ekspresowej S7 rozpoczyna się za węzłem „Lotnisko”, zlokalizowanym w południowej części miasta stołecznego Warszawy, skąd droga początkowo biegnie na południe przecinając obszar gminy: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno i Tarczyn. Swój przebieg droga ekspresowa S7 kończy w gminie Grójec na początku istniejącej obwodnicy.

Początek zakresu budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest tuż za węzłem „Lotnisko” na Południowej Obwodnicy Warszawy. Projektowana droga przebiega w nowym korytarzu, głównie po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 7. Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 6 węzłów: „Zamienie”, „Lesznowola”, „Antoninów”, „Złotokłos”, „Tarczyn Północ” oraz „Tarczyn Południe”, będący połączeniem z istniejącą drogą krajową nr 7. Uzupełnienie infrastruktury drogowej stanowi budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi. Koniec odcinka to włączenie w istniejącą obwodnicę Grójca w ciągu drogi ekspresowej S7.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 Prawa budowlanego, sprawdzając m.in.:
- zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji),
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.