Drogi i mosty

Utrzymanie systemów odwodnieniaBadania przewodów kanalizacyjnych ze względu na ukryty charakter ich pracy były w przeszłości rzadko wykonywane. Ograniczało to w znaczny sposób planowanie działań zarządzających siecią, którzy zmuszeni byli do wymiany okresowej niejednokrotnie dobrych odcinków lub do oczekiwania na awarie, by podjąć odpowiednie czynności. Przełom nastąpił dzięki próbom wykorzystania techniki video do przeglądu kanalizacji.

Obecnie prowadzone są prace nad urządzeniami, które będą kompleksowo badały stan przewodu łącznie ze strukturą i grubością jego ścianek oraz kontrolą linii ułożenia i geometrii przekroju. Należy jednak pamiętać, że do pełnej wiedzy na temat stanu przewodu i jego otoczenia niezbędne jest w niektórych przypadkach wykonanie wykopów kontrolnych.

Utrzymanie systemów odwodnienia – Część IMinęło prawie dwieście pięćdziesiąt lat, od kiedy MacAdam - po latach eksperymentów - ogłosił teorię budowy dróg kładącą nacisk na zabezpieczenie konstrukcji drogi przed niszczycielskim działaniem wody. Jego złota zasada mówi: podłoże wytrzyma dowolne obciążenie, jeżeli jest w stanie suchym. Tymczasem okazuje się, że nadal nie umiemy dobrze utrzymywać dróg. Otóż nie wystarczy je zaprojektować i wybudować. By dobrze służyły należy je również właściwie utrzymywać. Więc również w budowie dróg najważniejsza jest profilaktyka w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ulice trwałe i estetyczneUlice w miastach projektuje się na dwudziestoletni okres eksploatacji. W przypadku Katowic oznacza to, że w stosunku do długości miejskiej sieci drogowej należałoby co roku remontować około 25 km ulic. Katowice rocznie przebudowują około 12 km. A jednak stan techniczny dróg miasta jest oceniany jako dobry. Efekt uzyskano dzięki przełomowym dla drogownictwa technologiom, jak frezowanie i połączenia międzywarstwowe. Niebagatelne znaczenie ma też nowa generacja emulsji bitumicznych.

Katowicki układ drogowy tworzy sieć o łącznej długości 537 km dróg, w tym 33 km stanowią drogi krajowe, 193 km - powiatowe, 4 km - wojewódzkie (część Drogowej Trasy Średnicowej) oraz  305

Media w tunelach wieloprzewodowychW miastach powinno dążyć się, by podczas przebudowy sieci podziemne umieszczać w tunelach wieloprzewodowych, natomiast w przypadku terenów nowozabudowanych należy projektować sieci wyłącznie w tunelach wieloprzewodowych.

Infrastruktura podziemna jest pojęciem szerokim, obejmuje wszelkie obiekty podziemne służące dostarczeniu do zabudowań różnego rodzaju mediów. Tradycyjnie linie przesyłowe prowadzone są w ziemi pod jezdniami i chodnikami. W miastach o starej zabudowie (budynki wpasowane na styk, wąskie ulice), przy zachowaniu wymaganych odstępów pomiędzy poszczególnymi przewodami, brakuje dostatecznego miejsca na przeprowadzenie wszystkich linii.

Zarządzanie bezpieczeństwemWyszkolenie i przygotowanie odpowiedniej liczby audytorów brd jest trudnym zadaniem, ale możliwym do wykonania dzięki zdobytym już doświadczeniom. Dużo bardziej skomplikowane jest wprowadzenie systemu certyfikowania kompetencji zawodowych audytorów brd – mówi prof. Stanisław Gaca z Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.

- Prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, które obejmują również drogi. Brakuje jednak prawnego umocowania przeglądów dróg pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praktyka wskazuje, że kontrole oznakowania dróg, wykonywane przez zarządców sieci wspólnie z policją nie są wystarczające. Jakie powinny być zasady i kryteria oceny dróg pod kątem brd?

Dyrektywa dla brd W 2008 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dyrektywa wymaga dla transeuropejskiej sieci ustanowienia i wdrożenia procedur przeprowadzania ocen wpływu na brd, audytów brd, zarządzania i kontroli brd. W stosunku do krajowych sieci drogowych jej postanowienia mogą służyć jako zestaw dobrych praktyk w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.