Drogi i mosty

„Przyrodnicza” praktyka drogowcówSzkodliwy wpływ transportu na środowisko przejawia się hałasem i drganiami komunikacyjnymi, zanieczyszczeniem powietrza, skażeniem wód i gleb. Stopniowemu niszczeniu ulegają cenne przyrodniczo obszary. Skutkiem tego jest degradacja i utrata siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt. Fragmentacja siedlisk przyrodniczych i ekosystemów to poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Osiągnięcie równowagi pomiędzy potrzebami przyrody a wymaganiami transportowymi współczesnej gospodarki nie jest proste. Temu służą środki prawne i techniczne łagodzące niekorzystny wpływ dróg na ich otoczenie.

Michel GoppelHolandia z racji położenia geograficznego posiada istotne znaczenie w handlu międzynarodowym. Przez to państwo wiedzie szereg ważnych dla Europy korytarzy transportowych. I właśnie transport drogowy generuje aż 6-7% PKB Holandii. Ten sektor gospodarki narodowej jest tym samym jednym z największych pracodawców. Na infrastrukturę drogową Holandia przeznacza około 1,5 mln euro rocznie, z tego około 460 mln euro jest wydatkowane na utrzymanie, a 900 mln euro na budowy.

Wykonawcy mniej optymistyczniKonkurencja firm wykonawczych jest w tej chwili tak duża, że przetargi rozstrzygane są o 30-40 procent taniej. - Już na kontraktach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaoszczędziła 9 mld zł – poinformował Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejnym impulsem tańszej budowy dróg, a równocześnie jakościowo lepszej i trwalszej, jak zauważa Lech Witecki, są „Wytyczne techniczne”, które systematycznie pojawiają się ,jako dokumenty rekomendowane przez resort infrastruktury.

Estetyczne kształtowanie drogowych obiektówProjektując duże obiekty inżynierskie trzeba pamiętać o estetyce rozwiązań, ponieważ mają one duże oddziaływanie na ich użytkowników oraz podnoszą walory przestrzeni publicznej. Bez przyjęcia takiego założenia nie jesteśmy w stanie osiągnąć celu, jakim powinno być stworzenie wysokiej jakości budowli inżynierskiej.

Cywilizowanym społeczeństwem czyni nas nie tylko poprawne rozwiązanie kwestii technicznych związanych z projektem, lecz również ostateczny kształt budowli w sensie estetycznym. Przykładami tego są ekrany półtunelowe na przebudowywanej Trasie Armii Krajowej w Warszawie oraz zadaszenia przystanków tramwajowo-autobusowych na remontowanej Trasie WZ w Warszawie.

Nieprecyzyjne schetynówkiNiektóre sformułowania przyjęte do oceny wniosków na „schetynówki” były nieprecyzyjne – stwierdziła NIK po kontroli procedur oceny wniosków w ramach ubiegłorocznego naboru do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w woj. kujwasko-pomorskim.

Wątpliwości inspektorów NIK dotyczyły dwóch obszarów, w których punkty przyznawano w sposób uznaniowy – poinformował serwis samorządowy PAP.

W zakresie brd za nieprecyzyjne NIK uznał sformułowania: „separacja ruchu pieszych od ruchu pojazdów”, „usunięcie stałych obiektów z pasa drogowego” i „poprawa oznakowania”. Niejasności wywołała ponadto „spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg wyższej kategorii”. Za nieprecyzyjne uznano bowiem sformułowanie: „pośrednia spójność drogi”.

Źródło: serwis samorządowy PAP, mp, 22.10.2009

S7 zgodnie z harmonogramem- Prace na odcinkach drogi S7 są na różnych stopniach zaawansowania, jednak terminy harmonogramu są dotrzymane – poinformował Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadając wczoraj (22 października) w Sejmie na pytania posłów.

Droga S7 prowadzi od przejścia granicznego w Chyżnem do Gdańska. Jest jedną z ważniejszych tras transportowych w naszym kraju. Została ona ujęta w rządowym „Programie budowy dróg krajowych na lata 2008–2012”.