Drogi i mosty

Płatne parkowanie z aprobatąFunkcjonowanie stref płatnego parkowania oznacza ograniczenie swobody, jaką w przemieszczaniu się dają samochody. Buntujący się kierowcy bardziej pomstują na pomysłodawców płacenia za parkowanie, niż na sytuacje beznadziejnego krążenia w poszukiwaniu miejsca na zaparkowanie, nawet gdy znajdzie się ono w sporej odległości od celu podróży.

W miastach niełatwe jest wdrażanie idei służącej utrzymaniu ładu w przestrzeni ulicznej i zwiększeniu rotacji samochodów zatrzymujących się w centrach. Jak wskazują już wieloletnie doświadczenia miast, we wprowadzaniu polityk parkingowych niezbędne są: precyzyjny plan oraz konsekwencja i argumenty przekonujące społeczeństwo do wprowadzanych zasad.

Ochrona przyrody a rozwój infrastruktury drogowejNieodłącznym elementem trwającego obecnie intensywnego rozwoju kraju jest rozbudowa sieci drogowej. Jak postępować, aby pogodzić ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych z rozwojem infrastruktury drogowej?

Zarys zagrożeń  przyrodniczych związanych z rozbudową dróg

Do 2013 r. planuje się w Polsce modernizację odcinków europejskiej sieci transportowej TEN-T polegającej na przebudowie ok. 1700 km istniejących dróg oraz budowie 1500 km nowych autostrad i 2200 km dróg ekspresowych. Stale obserwowany jest wzrost natężenia ruchu pojazdów na obecnie istniejących drogach. Ruch ten podwoił się w przeciągu ostatnich 10 lat, a prognozy wskazują na jego dalszy, znaczący wzrost.

Ochrona przyrody a rozwój infrastruktury drogowejJak postępować, aby pogodzić ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych z rozwojem infrastruktury drogowej?  Ochronie przyrody służą określone procedury administracyjne.

Procedury administracyjne służące ochronie zasobów przyrodniczych

W trakcie przygotowywania inwestycji drogowych etapem właściwym dla zapewnienia społecznego udziału jest etap wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Wydanie decyzji jest konieczne przed ustaleniem lokalizacji autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych.

Mapy akustyczne dla dróg krajowychOd końca września 2007 r. w części środowiskowej serwisu internetowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępny jest Portal Map Akustycznych, prezentujący wyniki analiz hałasu akustycznego w otoczeniu dróg krajowych o najwyższych wartościach średniodobowego natężenia ruchu.

Portal, będący wynikiem realizacji dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego, udostępnia 15 rodzajów map akustycznych oraz raporty opisowe z zestawieniami statystycznymi. Atykuł  ten przedstawia powstanie i opisuje funkcjonalność map.

Mapy akustyczne dla dróg krajowychOd końca września 2007 r. w części środowiskowej serwisu internetowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępny jest Portal Map Akustycznych, prezentujący wyniki analiz hałasu akustycznego w otoczeniu dróg krajowych o najwyższych wartościach średniodobowego natężenia ruchu.

Mapy emisyjna i imisyjna powstały w środowisku oprogramowania Sound Plan 6.4, specjalistycznego narzędzia do analiz propagacji hałasu w środowisku z uwzględnieniem parametrów ruchowych drogi, warunków klimatycznych oraz rzeźby i pokrycia terenu. Modelując propagację hałasu posłużono się metodą francuską.

Rejestr o stanie akustycznym środowiskaOd 29 maja 2008 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska.

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest art. 120a ustawy z  27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. W artykule tym zapisano, że rejestr zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska ma prowadzić wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Informacje z rejestru wojewódzki inspektor ochrony środowiska do 31 marca każdego roku powinien przekazywać Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.