Spis treści

Doświadczenia z likwidacji osuwisk – cz. IIPrzy drodze gminnej Nadzamcze – Wronina w Czorsztynie występują dwa osuwiska: osuwisko nr I w sąsiedztwie osuwiska nr II (rys. 5) w odległości od 5 m w korycie potoku, do 10 m w linii korony drogi gminnej. Są położone na skarpie drogi gminnej, która jest równoczesne skarpą potoku. Osuwiska są zaliczone do grupy c.Osuwisko przy drodze gminnej Nadzamcze – Wronina w Czorsztynie

 

Odległość pozioma korony drogi gminnej od koryta potoku jest zmienna i wynosi od 20 m Rys. 1. Mapa terenu osuwiska przy drodze Nadzamcze – Wroninado 25 m, a różnica poziomu niwelety drogi i poziomu dna potoku (deniwelacja) wynosi od około 12 m do 12,50 m.

Według informacji Urzędu Gminy Czorsztyn, osunięcia i pęknięcia gruntów na tle osuwiskowym wystąpiły przy drodze gminnej Nadzamcze – Wronina w Czorsztynie w lipcu 2004 roku, po okresie nasilonych opadów deszczów. Na uwagę zasługuje podana w dokumentacji geologicznej, związanej z instalacją inklinometrów z grudnia 2004 r., informacja, że 30 listopada 2004 r. o godz. ok. 18.20 wystąpiło na terenie Podhala trzęsienie ziemi o sile ok. 3,60 w skali Richtera, a łagodniejsze wstrząsy wtórne występowały przez kilka następnych dni.

Dokumentacja geologiczno inżynierska
Dokumentacja geologiczno–inżynierska osuwiska nr I i osuwiska II została opracowana przez P.U.H. Geologiczno-Wiertnicze „GEODROM” i składa się z trzech części: opinii geologiczno-inżynierskiej z sierpnia 2004 r., dokumentacji geologicznej związanej z instalacją inklinometrów z grudnia 2004 r. i sprawozdania z pomiarów z maja 2005 r. Według opinii geologiczno-inżynierskiej z sierpnia 2004 roku obszar osuwiska obejmował nie tylko tereny na skarpie między drogą gminną i potokiem, ale także zbocze położone powyżej drogi gminnej. Dokumentacja geologiczna z grudnia 2004 r. zawiera dwa przekroje geologiczne w skali 1:100: przekrój pionowy A – A – przez osuwisko nr I (rys.2) i przekrój pionowy B - B inklinometrycznych – przez osuwisko nr II (rys. 3)

Rys. 2. Przekrój geologiczny A-A' przez osuwisko I przy drodze Nadzamcze – Wronina

Rys. 3. Przekrój geologiczny B-B' przez osuwisko przy drodze Nadzamcze – Wronina

W miejscu wystąpienia osuwisk podłoże geologiczne to utwory fliszowe z piaskowców cienko i średnioławicowe oraz łupki jako warstwy złatniańskie, kluszkowskie lub szczawnickie wykształcone w facji warstw inoceramowych.

Czoła osuwisk stykają się z dnem potoku. Krawędzie oderwania osuwisk obejmują częściowo jezdnię drogi gminnej. Oba osuwiska mają szerokość po 20 m. W przekrojach geologicznych występują trzy warstwy geotechniczne o następujących parametrach geotechnicznych:
- stopień plastyczności IL zawarty od 0,75 do 0,10, wilgotność naturalna Wn zawarta od 50 do 25,
- gęstość objętościowa   zawarta od 1,70 t/ m3 do 2,05 t/ m3,
- kąt tarcia wewnętrznego   zawarty od 40 do 13,500, spójność cu zawarta od 5 kPa do 15 kPa.

Operat wodno–prawny
Po przeanalizowaniu mapy do celów projektowych w skali 1:500 i przekrojów poprzecznych obejmujących koryto potoku i skarpy wraz z drogą gminną oraz dokumentacji geologicznej podjęto decyzję o budowie żelbetowej konstrukcji oporowej zlokalizowanej w korycie potoku. Z tego powodu zachodziła potrzeba opracowania operatu wodno–prawnego. Dla powierzchni zlewni A = 0,41 km2 wykonano obliczenia hydrologiczne różnymi metodami miarodajnej wielkiej wody o prawdopodobieństwie występowania p = 1%, która wynosi Q1% = 5,84 m3/sek i dobrano światło poziome konstrukcji oporowej L = 2,30 m, średnia prędkość wody vk = 4,19 m/sek - przy napełnieniu koryta 66 cm.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.