Spis treści

Przykłady dobrych i złych rozwiązań

Rys. 1. Geometria rozwidlenia łącznic na autostradzie w Polsce

Na rys. 1. został przedstawiony przykład rozwiązania złego geometrycznie. Rozwiązania takie są nieczytelne dla kierowcy i sprawiają trudności w ich oznakowaniu drogowskazowym.

Rys. 2. Za mała odległość wyłączenia i włączenia

Na rys. 2. zostało przedstawione niepoprawne rozwiązanie geometryczne, uniemożliwiające wprowadzenie poprawnego oznakowania uprzedzającego o pasie włączeń.

Rys. 3. Niepoprawne prowadzenie łącznic nad jezdniami autostrady Rys. 4. Właściwe ukształtowanie łącznic w węźle typu trąbka (przykład duński)

 

Na rys. 3 zostało przedstawione rozwiązanie geometryczne łącznic w węźle typu trąbka, w którym nie zastosowano właściwego ich wygięcia w planie na łuku pionowym wypukłym nad jezdniami głównymi autostrady. Właściwe ukształtowanie łącznic w węźle typu trąbka pokazana na rys. 4. (węzeł autostradowy w Danii).

Rys. 5. Właściwe ukształtowanie łącznic w węźle typu półkoniczyna (przykład duński)

Na rys. 5. przedstawiono właściwe ukształtowanie łącznic na węźle typu półkoniczyna (przykład duński). Natomiast parametry geometryczne węzła typu trąbka (wytyczne niemieckie z lat siedemdziesiątych) pokazano na rys. 6.

Rys. 6. Poprawne parametry geometryczne łącznic na węźle typu trąbka

***

Nie wszystkie zasady da się ująć w przepisach projektowych, dość suchych. W związku z tym przy projektowaniu geometrii i oznakowania węzłów, korzystanie z wiedzy akademickiej i z doświadczeń zagranicznych jest konieczne. Dobre zaprojektowanie geometrii węzła drogowego i jego właściwego oznakowania to sztuka, wynikająca z wiedzy, doświadczenia, korzystania z dobrych przykładów, właściwego stosowania przepisów projektowych.

dr inż. Andrzej Cielecki
Politechnika Warszawska,
Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej

Zagadnienie to było przedstawiane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Technicznej „Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność”, SITK O/Kraków, 23-25 września 2009 r., Zakopane.

Literatura:
1. A Policy on Geometric Design of Rural Highways. American Association of State Highway Officials, Washington, 1965
2. A Policy on Design of Urban Highways and Arterial Streets. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, 1973
3. H. Chrostowska, S. Rolla, Z. Wrześniowski: Autostrady. Projektowanie, budowa, ekonomika. WKiŁ, Warszawa, 1975
4. R. Krystek (red.): Węzły drogowe. WKiŁ, Warszawa, 1992
5. R. Krystek (red.): Węzły drogowe i autostradowe, WKiŁ, 1999 i 2008
6. Wytyczne projektowania ulic. GDDP 1992
7. Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej WPD-1. GDDP 1995
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 43/1999, poz. 430
9. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; część I: wprowadzenie. Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa, Warszawa, 2000
10. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; część II: zagadnienia techniczne. Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa, Warszawa, 2002
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz. U. 12/2002
12. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I. GDDP 2001
13. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. II. GDDP 2001
14. Instrukcja oznakowania autostrad i dróg ekspresowych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1991 r.
15. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.
16. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. 170/2002
17. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393
18. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
19. Ustawa o drogach publicznych, tekst jednolity. Dz. U. 204/2004
20. Ustawa – prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity. Dz. U. 58/2003
21. Ustawa Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity, Dz. U. Nr 58/2003, poz. 515
22. Cielecki A.: „Oznakowanie drogowskazowe autostrad i węzłów – zasady a praktyka krajowa i zagraniczna”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: „Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo”, Zakopane, 27–29.09.2004 r.
23. Cielecki A.: „Oznakowanie drogowskazowe autostrad i węzłów – zasady a praktyka krajowa i zagraniczna”, Magazyn Autostrady, nr 12/2004, str. 8
24. Cielecki A.: „Niedostatki przepisów dotyczących projektowania dróg i skrzyżowań – wybrane problemy”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: „Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność”, Zakopane, 13–15.04.2005 r.
25. Cielecki A.: „Dobre praktyki w projektowaniu węzłów autostradowych a obowiązujące przepisy projektowe”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: „Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność”, Zakopane, 13–15.04.2005 r.
26. Cielecki A.: „Dobre praktyki w projektowaniu węzłów autostradowych a obowiązujące przepisy projektowe”, Magazyn Autostrady, nr 5/2005, str. 18
27. Cielecki A.: „Oznakowanie drogowskazowe. Jak wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego?”, Magazyn Autostrady, nr 6/2009, str. 14

 

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2009-10-19 00:11
Na czym polego fenomen oznakowania amerykańskiego?
Otóż w oznakowaniu amerykańskim na autostradach widziałem tylko oznaczenia nad jezdnią i to nad każdym pasem ruchu. Wtedy nad każdym pasem jest stosowana centralnie umieszczona strzałka (a właściwie gruba strzała) w dół. Oznacza ona jednoznacznie że opis dotyczy tego pasa.
Przykładowo mamy 8 pasów ruchu. Nad czterema z nich są strzały z napisami "405 North" co oznacza autostrada numer 405 w kierunku północnym. Nad dwoma pasami pisze "105 East", a nad dwoma ostatnimi "105 West". Oznacza to, że jak się ustawię na określonym pasie i się go trzymam to wyląduję na określonej autostradzie mimo bardzo skomplikowanych ślimaków i tuneli którymi mnie prowadzi pas przez skrzyżowanie autostrad. Dodatkowo ta informacja pojawia się od 1 3/4 mili i jest co chwilę
powtarzana. Jeśli pojawia się nowy pas (autostrada się rozszerza do celów rozgałęzienia), to
natychmiast jest u góry każdy pas oznakowany. Cała strategia przejzadu polega na odpowiednio
wczesnym ustawieniu się na odpowiednim pasie a potem trzymanie się go konsekwentnie. Mimo, że czasem mam 4 decyzje na jednej wielkiej tablicy nad jezdnią, bez trudu odnajduję swój pas. Nie
zgadzam się z autorem artykułu, że decyzyjność trzeba rozdzielać na kilka faz, żeby w każdym
przypadku był tylko jeden wybór z dwóch opcji.


Na czym polega problem oznakowania polskiego?
Prześledźmy wszystkie polskie znaki drogowe kierunku i miejscowości od E1 do E4. Zasadniczy błąd
oznakowania polskiego polega na tym, że nie ma wyraźnie napisane jak interpretować strzałkę w
kontekście obecnego pasa ruchu. Błąd polega na tym, że nie jest jasne czy strzałka oznacza
trzymanie się obecnego pasa, który za chwilę odbije w prawo czy też należy z tego pasa zjechać na
inny pas. Czasem strzałka oznacza po prostu potwierdzenie skrętu wzdłuż przebiegu drogi po łuku.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #2 Gość 2009-10-19 00:11
Zobaczmy przykładowo na znak "E-2c.
Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie."
Nie muszę chyba dodawać, że drogowskaz obok jezdni ma sens tylko wtedy jeśli jest jedno
rozgałęzienie niewątpliwe. Ale i wówczas jeśli okaże się że po odbiciu w prawo pas prowadzi w lewo
żeby przejść nad autostradą też pojawiają się wątpliwości. Powracam do tego co powiedziałem. Bez
wątpienia jest tylko oznaczenie nad pasem jezdni z jednoznaczą interpretacją usakncjonowaną
wyjaśnieniem w kodeksie, że oznacza trzymanie się tego pasa nad którym się znajduje.

Zobaczmy przykładowo na znak "E-2d. Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie."
Tu wydawałoby się, że może być lepiej, bo mamy drogowskaz nad jezdnią. Ale nie do końca z
następujących powodów. Mogą być następujące przypadki:
1) Strzałka jest nad moim pasem i oznacza, że mój pas będzie odbijał w prawo. Mam się go trzymać z

strzałka informuje jednocześnie o skręcie pasa w prawo.
2) Strzałka jest nad moim pasem i oznacza, że mój pas będzie mnie prowadził chociaż niekoniecznie

odbijał w prawo, bo może się zaraz wyprowilować w lewo. Czasem w takim wypadku widać strzałkę w

lewo nad pasem np. na węźle Wilickim w Krakowie.
3) Strzałka umieszczona pośrodku pomiędzy dwoma pasami. Oznacza, że mam zająć bardziej prawy pas, a

dalej zobaczymy.
4) Strzałka oznacza, że mam przy najbliższej okazji zmienic pas i zjechać na bardziej prawy pas.


Oprócz wielu ciekawych rozwiązań jest w USA tam coś takiego, że na głównej drodze jest specjalny
znak który podaje ograniczenie prędkości na rampie zjazdowej. Jest on widoczny i znany dużo
wcześniej zanim pojawi się pas wyłączania. U nas znak ograniczenia prędkości jest dopiero na
łącznicy i często stoi lekko skosem tak, że nie wiadomo czy przypadkiem nie dotyczy drogi głównej.

Dodam jeszcze osobną kwestię, że nadal nie ma systemu jednolitego oznakowania i oznaczania na
mapach nazw węzłów autostradowych.


Pozdrawiam,
Waldemar Nowak
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #3 Gość 2009-10-22 15:28
Co jest niepoprawnego w rozwiazaniu pokazanym na rys. 3? O ile sie orientuje jest to standardowy przyklad wezla typu trabka, chyba najpopularniejszy na naszych autostradach.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #4 Gość 2009-11-27 17:57
Może chodzi o:
a) poprowadzenie łącznicy pośredniej (znajdującej się "wewnątrz trąbki") dwoma promieniami, najpierw (w kierunku jazdy) dużym, aby nie ograniczać parametrów zewnętrznej łącznicy, a potem małym, by nie zajmować za dużo terenu. takie krzywe koszowe są dość popularnym rozwiązaniem tej łącznicy w trąbce
b) niepotrzebny zakręt na trasie wynikający z usytuowania wiaduktu prostopadle do trasy głównej (widać, że znajdująca się u góry rysunku droga biegnie pod ukosem)

Jakby nie było, to poważna uwaga do autorów, bo krytykowanie jakichkolwiek rozwiązań wymaga argumentów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #5 Gość 2010-01-30 23:35
Wadą jest - jak opisał to autor - brak wygięcia wyhamowywującego co jest dobrze pokazane na rys 6 a nie 4.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.