Spis treści

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję drogową „Budowa ulicy Nowej Wałowej – etap I, podetap 2 „Przedłużenie” – odcinek od ulicy Nowomiejskiej do Bramy Oliwskiej”, w ramach której ma powstać jezdnia dwupasmowa o szerokości pasa ruchu 3,5 m, chodniki oraz droga rowerowa. Nad terenem kolejowym planowany jest stalowy wiadukt, natomiast nad ulicą Jana z Kolna żelbetowa estakada. Ulica Nowa Wałowa będzie główną arterią Młodego Miasta, która umożliwi realizację inwestycji na terenach postoczniowych. Ulica realizowana będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy miastem Gdańsk a BPTO. Pierwszy odcinek Nowej Wałowej ma kosztować ok. 120 mln zł, z czego miasto poniesie 40% kosztów budowy. W ramach porozumienia gmina swoją część ma spłacać przez 15 lat z wpływów z podatków od firm, które zainwestują w Młodym Mieście, a firma BPTO zobowiązała się pokryć różnicę, jeśli nie będzie odpowiedniej liczby firm i wpływy z podatków nie pokryją kolejnych miejskich rat.

Rys. 3. Tereny postyczniowe - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [4] Rys. 4. Schemat planowanej realizacji ulicy Nowa Wałowa na terenie Młodego Miasta w Gdańsku. Źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=168

Podsumowanie

Kształtowanie infrastruktury drogowej w miastach jest ściśle powiązane z kształtowaniem formy urbanistycznej i struktury osadniczej. Sprzężenie zwrotne pomiędzy obsługą istniejących funkcji a dostępnością komunikacyjną terenów pod nowe inwestycje stanowi mechanizm rozwoju i przekształcania się struktur miejskich. Struktura osadnicza pozostaje więc w ścisłym związku z kierunkiem rozbudowy układu drogowego. W Polsce wciąż dynamicznie rośnie poziom motoryzacji mieszkańców, ale w Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o potrzebie nie tyle zapewniania płynności dla potrzeb komunikacyjnych, co redukowania tych potrzeb, oraz promowania alternatywnych środków transportu. W praktyce oznacza to postulaty realizacji infrastruktury społecznej i usług w wielofunkcyjnych dzielnicach, co ograniczy codzienne potrzeby podróży, oraz promowanie alternatywnych środków transportu jakimi są komunikacja piesza rowerowa i miejska zbiorowa, które są dużo mniej terenochłonne od indywidualnej komunikacji samochodowej. Ulice miejskie powinny nie tylko umożliwiać płynny ruch samochodowy, ale także przestrzeniami publicznymi, społecznymi, z małą architekturą, pierzejami, ścieżkami dla rowerów itp. Ulica jest wtedy elementem szerzej rozumianej zrównoważanej struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta.

dr inż. arch. Michał Stangel

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Wydział Architektury

Politechnika Śląska

Artykuł przygotowany na V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” – Zamość, 7-9 września 2011 r., zorganizowaną przez lubelskie oddziały: SITK, GDDKiA, RDOŚ, TUP oraz Politechnikę Lubelską – Katedrę Dróg i Mostów.

Literatura:

1. Beim, M: Raport z zakorkowanego miasta. Rzeczpospolita - "Plus Minus", 07-08.05.2011, s. P10-P11.

2. Bergier T., Kronenberg J. (red.): Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie placu społecznego we Wrocławiu, uchwała nr XLV/1366/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 21 stycznia 2010 r.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności. Uchwała nr XXVIII/903/04 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 września 2004 r.

5. Chmielewski, J.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2004

6. Farr, D.: Sustainable Urbanism. Urban Design with nature, New Jersey 2008

7. Lorens, P.: Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju w: Studia Regionalne i Lokalne nr 4(22)/2005

8. Protokół z dyskusji i głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu zespołu urbanistycznego centrum w rejonie Placu Społecznego we Wrocławiu z dnia  21 stycznia 2010 roku, http://www.um.wroc.pl/m130788/p130794.aspx

9. Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w spra-wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

10. Thackara, J.: Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Wydawnictwo Academica, Warszawa 2010

11. Stangel M., Miasta dla ludzi – rozmowa z Janem Gehlem, Architektura-Murator 02/2009

12. www.youngcity.pl

13. Komisja Wspólnot Europejskich, ZIELONA KSIĘGA: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551 wersja ostateczna

14. Urban Design Compendium, English Partnerships, London 2005

Road infrastructure in urban areas in the shaping of a sustainable urban structure

This paper presents the relations between shaping roads infrastructure in urbanized areas, and sustainable urban development. As new building need circulation support, and new roads provide better conditions for new buildings, this positive feedback loop is among the main mechanisms of urban growth. The relations of urban form and roads can be discussed in two scales: the whole city, and local neighborhoods. In both cases the street may be seen as more than just space where cars move, and should be treated as an urban space and a substantial element of urban structure with active build frontages, bicycle lanes, greenery, comfortable paving, etc. A dense urban street grid can support local functioning and the use of local services, which reduces traffic needs.

Key words: sustainable urbaism, spatial planning, urban design, neighborhood, compact city, neighborhood unit, street, mobility

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.