edroga170Zakończyła się ocena merytoryczna pierwszego stopnia wniosków złożonych w I Konkursie RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Posiedzenie zespołu ekspertów ds. oceny wniosków w ramach drugiego stopnia oceny merytorycznej oraz publikacja wyników w ramach I Konkursu RID planowane jest jeszcze w lipcu br.

Do oceny merytorycznej drugiego stopnia zakwalifikowało się ponad 50 projektów. Tematy większości projektów się powtarzają, zostały jednak zgłoszone i będą realizowane przez różne podmioty:

- asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych (2 projekty),
- wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (9 projektów),
- ochrona przed hałasem drogowym (5 projektów)
- wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (10 projektów),
- oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu (3 projekty),
- wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 projekty),
- zasady rozmieszczania usług Inteligentnych Systemów Transportowych,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 projekty),
- miejsca parkingowe na MOP (2 projekty),
- nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (4 projekty),
- zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu (4 projekty),
- reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw (4 projekty),
- dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem (3 projekty),
- optymalne rozwiązania inżynieryjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych (2 projekty),
- nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu,
- efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu,
- wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po pierwszej wstępnej selekcji odrzucono 21 projektów. Do tych podmiotów, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do dalszych etapów, GDDKiA i NCBR wystosuje pisma precyzyjnie wskazujące przyczyny takiej decyzji.

szczegółowa lista

***

Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa, powstało dzięki współpracy GDDKiA i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jego podstawowym celem jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.

RID obejmuje obszary tematyczne wskazane przez GDDKiA i dotyczące dróg publicznych, dla których nie ma dostępnych analitycznych opracowań omawiających kompleksowo prezentowaną problematykę:
- technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich,
- przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze,
- wyposażenie dróg i otoczenia,
- metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową.

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych, wyłanianych w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBR i GDDKiA, zostaną wdrożone poprzez wprowadzenie jako wytyczne – instrukcje do stosowania przy budowie, przebudowie, rozbudowach, remontach oraz wzmocnieniach dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach RID wynosi 50 mln zł. Okres realizacji projektów ma trwać od 2 do maksymalnie 3 lat.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.