Spis treści

Jednym z ważniejszych obszarów rozwojowych w Polsce potraktowano środowisko, do którego trafiło ok. 4,8 mld euro. Zaplanowano pieniądze na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni, ale również na tzw. „zielone technologie” dla firm, ale nawet pieniądze na specjalne korytarze ekologiczne dla zwierzyny (30 mln euro) i parki narodowe. W zakresie inwestycji dotyczących ochrony środowiska zakłada się realizację m.in. takich inwestycji jak: budowa lub modernizacja 318 oczyszczalni ścieków, budowa lub remont 9 000 km sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja lub budowa 44 zakładów zagospodarowania odpadów.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie sektora energetycznego wynosi ok. 1,7 mld euro. Inwestycje w tym sektorze mają przynieść efekt w postaci 690 MW dodatkowej mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Znacznie rozbudowane zostaną sieci rurociągów ropy naftowej i gazu poprzez budowę 1000 km gazociągów przesyłowych, 4900 km gazociągów dystrybucyjnych i 450 km ropociągów. Ponadto nastąpi powiększenie elektroenergetycznej sieci przesyłowej o ok. 600 km.

Znacznie mniej środków przeznaczono na kulturę, zdrowie i szkolnictwo wyższe – w sumie ok. 1,3 mld euro. W zakresie infrastruktury społecznej program przyniesie efekty w postaci budowy lub remontu 120 obiektów edukacyjnych i 31 obiektów kulturalnych oraz modernizacji 160 ośrodków opieki zdrowotnej i zakupu 600 ambulansów.

Ze środków mogą korzystać samorządy, przedsiębiorcy, administracja rządowa, ośrodki naukowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, czy rozmaite organizacje pozarządowe, ale również na przykład straże i inspekcje zajmujące się ochroną środowiska. Większość środków została rozdysponowana w postaci projektów kluczowych, pozostała część będzie przyznawana w konkursach.

Infrastruktura i Środowisko – trampolina do rozwoju…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wychodzi naprzeciw tezie, że zapóźnienia rozwojowe w Polsce mają przede wszystkim charakter luki infrastrukturalnej, która uniemożliwia optymalne wykorzystanie zasobów kraju oraz blokuje istniejący w nim potencjał. U podstaw założeń programu leży stwierdzenie, że niezbędnym warunkiem dla wzrostu konkurencyjności i poprawienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski jest przezwyciężenie właśnie barier infrastrukturalnych.

Stąd w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pokłada się olbrzymie nadzieje: z jednej strony na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, ale przede wszystkim widzi się w nim szansę na modernizację kraju i źródło jego rozkwitu, głównie poprzez rozwój infrastruktury i poprawę stanu środowiska naturalnego. W konsekwencji ma nastąpić poprawa atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

O skali programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może świadczyć fakt, że projekty realizowane w jego ramach będą stanowiły aż 1/3 wszystkich inwestycji prorozwojowych prowadzonych do roku 2015 z udziałem środków publicznych. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśla, że wszystkie duże drogi, autostrady, drogi ekspresowe, wszystkie wielkie przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska oraz związane z kulturą o znaczeniu krajowym będą, bądź już są realizowane w ramach Infrastruktury i Środowiska. Również część inwestycji związanych z Euro 2012, np. modernizacja dworców i kolei oraz transport miejski w miastach gospodarzach mistrzostw.

Zatem, jeśli na bieżąco będą wykrywane i usuwane bariery stające na drodze do jego wdrażania, takie jak niesprawność urzędów, brak ostatecznego wytyczenia obszarów Natura 2000, niedostosowanie legislacji, brak uregulowania statusu prawnego gruntów, czy nawet opieszałość kluczowych beneficjentów i biorąc pod uwagę jego potencjał, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie solidnym wsparciem w realizacji priorytetów rozwojowych Polski na dobrych kilka najbliższych lat.

Justyna Czapiewska
www.fojud.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.