Spis treści

Proekologiczny projekt technologii budowy średniej wielkości obiektów mostowychW Biurze Technicznym Budimex Dromex S.A stworzono technologię wykonania mostu o konstrukcji stalowej zespolonej z żelbetową płytą współpracującą, przechodzącego przez dolinę (np. rzeki), pozwalającą uniknąć ingerencji w teren. Projekt tej technologii to efekt poszukiwań rozwiązań równocześnie proekologicznych i usprawniających wykonawstwo mostowe.

Tradycyjnymi metodami wykonania podpór mostowych są w takich przypadkach, w zależności od rodzaju podłoża: wykonanie drogi terenowej, wykopanie „toru wodnego” lub skonstruowanie tymczasowego mostu na czas budowy. Wszystkie te trasy transportowe pomocnicze usytuowane są wzdłuż osi mostu docelowego.

Projektanci Biura Technicznego zaproponowali inne rozwiązanie. Umożliwia ono rezygnację z tymczasowej trasy transportowej znacznie ingerującej w środowisko naturalne oraz wykonanie zabetonowania całości podpór z pomostu nasuwanej konstrukcji mostu stałego. W tym celu zaprojektowano konstrukcję wsporczą w postaci pylonu, połączonego z przednią częścią konstrukcji stalowej mostu. Konstrukcja taka umożliwia lokalizację maszyn na awenbeku o masie do 100 ton. Pylon umożliwia podwieszenie dzioba konstrukcji, a następnie wprowadzenie na pomost w przedniej części nasuwanego mostu maszyn służących do wykonanie podpór mostu, ścianki stalowej, pali wielkich średnic oraz sprzętu umożliwiającego zabetonowanie podpór.

W ten sposób całość podpory będzie mogła być wykonana z nasuniętej nad oś tej podpory konstrukcji stalowej mostu. Po podparciu dźwigarów mostowych na zakończonej podporze nastąpi nasunięcie czoła konstrukcji nad oś następnego filara i powtórzenie całej wcześniejszej operacji. Podpory mostowe będą mogły być wykonane bez dodatkowych konstrukcji dojazdowych.

Autorzy tej koncepcji technologii mostu zaproponowali również stworzenie dodatkowego zabezpieczenia ekologicznego przeprawy mostowej poprzez zastosowanie tunelu wykonanego z lekkiej konstrukcji z obudową z pleksi w celu zmniejszeniu wpływu hałasu na środowisko.

Tworzywo projektu

W Budimex Dromex powstawały opracowania technologiczne wykonawstwa obiektów mostowych dla różnych kontraktów. W trakcie przygotowywania kolejnych projektów zauważono, że wybór metody realizacyjnej może istotnie wpłynąć na poprawę lub pogorszenie parametrów ekologicznych wykonawstwa. Świadomość ta zbiegła się z podniesieniem rangi proekologicznego wykonawstwa drogowo-mostowego na bazie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Budimex Dromex przyjmując takie „ekologiczne myślenie” poddało pod tym kątem analizie różne technologie wykonawcze w zakresie robót drogowych i mostowych. Tak właśnie powstał projekt „Proekologiczna technologia budowy średniej wielkości obiektów mostowych”.

Warunki ekologiczne

Przystępując do analizy metody wykonawczej założono, że droga, na której będzie budowany most, przebiega w obszarze chronionego krajobrazu, dodatkowo objętego strefą ciszy. Trasa projektowanej drogi przebiega przez obszar leśny. Zadaniem analizowanego mostu jest przekroczenia doliny, w której centralnie płynie rzeka. Dolinę wypełnia teren objęty ochroną ekologiczną. Dolina może być porośnięta roślinnością.

Warunki geotechniczne

Założono, że najczęściej w obszarach takich przepraw bezpośrednie podłoże stanowią grunty niespoiste w stanie od luźnego do zagęszczonego, przykryte warstwą organicznych torfów lub namułów, a więc grunty wymagające zastosowania palowania dla fundamentowania podpór.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.