Spis treści

Ulica w zgodzie z wymogami- Tym czego nam jako kierowcom brakuje to zachowania jednolitych standardów i jakości jazdy na całych ciągach komunikacyjnych. Te różnice widać. Zależą od tego, kto jest zarządcą. Problem ten dotyczy odcinków dróg zarówno w obszarach zabudowanych, jak i pozamiejskich. Tu potrzebna jest więc swoista integracja, potrzebne jest przyjęcie wspólnych standardów dla dróg – podkreślił Andrzej Grzegorczyk, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Stwierdzenie to było wprowadzeniem do obrad XVII Zjazdu Drogowców Miejskich, który odbył się w dniach 16-18 września w Tarnowie. Wyrażona opinia zawiera szereg problemów z jakimi mierzą się drogowcy w modernizowaniu i przebudowie układów drogowych. W przypadku układów miejskich zarządzanie majątkiem drogowym jest dużo bardziej skomplikowane. O wiele większe są oczekiwania społeczne jeśli chodzi o sprawność przemieszczania się, a też zachowanie wymagań technicznych i technologicznych przysparza ogrom trudności.

Przepisy, wytyczne…

Andrzej Grzegorczyk zwrócił uwagę, że zmieniany wielokrotnie w minionych latach system administrowania drogami w kraju skutkował brakiem zachowania jednolitych zasad w poprawie jakości dróg oraz w utrzymaniu dróg w okresach letnich i zimowych. Tym samym uniemożliwiał skoordynowanie tych prac na całych ciągach transportowych.

Trwa przygotowywanie i zatwierdzanie szeregu wytycznych techniczno-technologicznych. W przypadku dróg samorządowych jednak nie ma jednego, decydującego podmiotu w kwestii stosowania wytycznych – mówi Andrzej Grzegorczyk, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

{mp3}ulica-w-zgodzie-z-wymogami-1{/mp3}

W przepisach techniczno-technologicznych została podjęta próba ujednolicenia reguł. Od blisko roku przy Ministrze Infrastruktury funkcjonuje Stała Komisja Rekomendacji ds. Drogownictwa. Opiniuje i przedkłada ona ministrowi wymagania techniczne, czyli te przepisy, które nie muszą być wydawane jako obligatoryjne w formule rozporządzeń. W ten sposób dotąd zostały przyjęte do stosowania dla dróg publicznych: „WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń”, „WT -2 Nawierzchnie asfaltowe”, „WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe”. Na ostatnim posiedzeniu Komisji zostały zaopiniowane kolejne dwa rodzaje wytycznych – „WT-4 Mieszanki niezwiązane” i „WT-5 Mieszanki związane”. Wkrótce więc Minister Infrastruktury podpisze te nowe rekomendacje.

…i kontrole

Sposób zarządzania drogami i ich stan techniczny jest jednym z przedmiotów ocen Najwyższej Izby Kontroli. W minionym czasie NIK wykonała aż trzy kontrole w tym zakresie. Jedna dotyczyła zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach. Kolejna objęła wydawanie zezwoleń na połączenia dróg publicznych z obiektami działalności gospodarczej. Ostatnia z kontroli sprawdzała koordynację robót w zakresie modernizacji, przebudowy i remontów dróg i towarzyszącej infrastruktury. Miasta, szczególnie w przypadku koordynacji robót w pasie drogowym, oczywiście nie ustrzegły się błędów, jednak - jak dowodzą wyniki kontroli - w tej ocenie wypadły dobrze. Mało tego, wprowadziły szereg oryginalnych rozwiązań służących usprawnieniu i przyspieszeniu prac w zakresie modernizacji podziemnej infrastruktury technicznej oraz ulic. Część miast na przykład utworzyło biura koordynujące te roboty bądź powołało pełnomocników prezydentów kompetencyjnie odpowiedzialnych za to zadanie.

– Niestety, w miastach infrastruktura niezwiązana z drogą jest w pasach drogowych, i to niejednokrotnie bezpośrednio pod jezdniami. To stanowi niebagatelny problem w utrzymaniu zarówno właściwego stanu technicznego nawierzchni, jak również w zapewnieniu dobrej organizacji ruchu w sytuacji awarii sieci technicznych. Wobec takich trudności wynik kontroli NIK dla miast naprawdę trzeba uznać za dobry – podkreśliła Beata Leszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury.

W Departamencie Dróg i Autostrad prowadzimy sprawy związane z udzielaniem zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Blisko 90 procent wniosków o odstępstwa dotyczy lokalizowania infrastruktury obcej w pasie drogowym. Czy jest miejsce na zlokalizowanie takiego urządzenia poza jezdnią? – odpowiada Beata Leszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury.

{mp3}ulica-w-zgodzie-z-wymogami-2{/mp3}

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.