roboty drogowe17 lipca podpisane zostaną umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na naprawie, odbudowie, budowie, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej,  uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

- Otrzymana dotacja pozwoli na prowadzenie inwestycji zabezpieczających tereny na Biskupiej Górce i polepszenie infrastruktury tym regionie Gdańska, co będzie zrealizowane już w tym roku - wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz – Cieszymy się, że miasto dostało pomoc finansową na ten cel i planujemy pozyskanie dotacji na kolejne etapy prac w 2018 roku, mające zapewnić bezpieczny i przyjazny mieszkańcom rozwój dzielnicy.

Całkowity koszt robót wynosi ponad 4 mln zł, dotacja wynosi niespełna 3,5 mln zł, w tym wkład miasta w finansowanie tego etapu stanowi kwota ok. 850 tys. zł. Zadanie jest już w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 31 października 2017 roku.

Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących murów oporowych oraz przebudowę znajdujących się tam sieci. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.

Pozostałe etapy przedsięwzięcia zakładają wykonanie podobnych prac. Ich realizację planuje się w 2018 roku. Koszt robót szacuje się na kwotę ok. 5,3 mln zł. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,2 mln zł.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.