Ochrona środowiska

Obwodnica Hrebennego - praktyka ochrony środowiskaInwestowanie w projekty drogowe na przestrzeni ostatnich kilku lat było niezwykle trudne, szczególnie, gdy inwestor zamierzał stać się beneficjentem środków unijnych. Przepisy krajowe nie do końca spójne z regulacjami Unii Europejskiej znacznie utrudniały prawidłowe przygotowanie inwestycji drogowej. Wielokrotnie zmieniane ustawy środowiskowe zmuszały inwestora do podejmowania szeregu działań, które wydłużały proces planowania, projektowania i realizacji dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie podejmowała wiele działań, mających na celu wyeliminowanie zagrożeń w realizacji projektów wynikających z możliwości zaskarżenia decyzji przez strony postępowania i opóźnienia przygotowania przedsięwzięcia, a także niedoszacowania kosztów, które beneficjent będzie musiał ponieść w związku z wdrażaniem rozwiązań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko lub równoważących straty w środowisku.

Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnegoJak pokazały doświadczenia w przygotowywaniu dokumentów pozwalających na realizację przedsięwzięć, przepisy prawne, w oparciu o które beneficjenci działali i w ramach których się poruszali uzyskując liczne decyzje administracyjne, zaświadczenia czy opinie, okazały się - tuż przez rozpoczęciem nowego okresu programowania środków unijnych 2007-2013 - niezgodne z regulacjami unijnymi.

Problemy ochrony przed hałasemWedług danych Światowej Organizacji Zdrowia odnoszących się do państw tzw. starej piętnastki około 40 procent populacji miast żyje pod presją nadmiernego hałasu. W Polsce te dane potwierdzają analizy, jakie wykonano dla Krakowa. W stolicy Małopolski dokuczliwy hałas odczuwa znaczna część (około 40%) mieszkańców miasta: w ciągu doby na hałas powyżej 55 dB narażonych jest ponad 300 tys. osób, a na hałas powyżej 65 dB ponad 100 tys. osób.

Podobna sytuacja panuje w osadach położonych wzdłuż dróg zamiejskich. Dane z map hałasu wykonanych w 2007 roku dla odcinków dróg krajowych o łącznej długości 1,5 tys. km wskazują, że około 120 tys. osób mieszkających w ich sąsiedztwie jest narażona na emisję hałasu powyżej 65 dB, natomiast 300 tys. na emisję powyżej 55 dB.

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny w inwestycjach drogowychPrzejścia dla zwierząt dużych i średnich są obiektami inżynierskimi o znaczących wymiarach, których budowa często sprawia poważne trudności w ich konstrukcyjnym powiązaniu z pozostałymi obiektami drogowymi. Dla zapewnienia możliwości wkomponowania konstrukcji przejścia o wymaganych wymiarach w korpus drogi konieczne jest uwzględnianie potencjalnych lokalizacji przejść na wczesnym etapie projektowania – przed ustaleniem linii rozgraniczających oraz niwelety drogi.

Uwaga! Przejście dla zwierząt…Destrukcja i defragmentacja środowisk życia zwierząt jest obecnie największym zagrożeniem  w przetrwaniu wielu gatunków. Przeciwdziałając temu już w ubiegłym stuleciu wprowadzono szereg form ochrony. Zazwyczaj jednak dotyczyły one określonego gatunku lub wybranego obszaru. To okazało się niewystarczające w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej. I tak… drogi zwierząt skrzyżowały się ze szlakami transportowymi człowieka.

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny w inwestycjach drogowychBarierowe oddziaływanie dróg poprzez fragmentację siedlisk fauny i przecinanie korytarzy ekologicznych to główne czynniki spadku poziomu bioróżnorodności i regresu populacji wielu gatunków w Europie. Na obszarze naszego kraju zastosowanie odpowiednich działań minimalizujących negatywne oddziaływanie dróg będzie decydujące dla utrzymania i rozwoju populacji większości rzadkich gatunków o wysokich wymaganiach przestrzennych, takich jak wilk, ryś, żubr i łoś.