edroga20914 listopada, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, rusza drugi nabór projektów dotyczących bioróżnorodności. Do wykorzystania przez samorządy, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie czy organizacje pozarządowe jest 25 mln zł. 

Już po pierwszym naborze projektów dotyczących ochrony różnorodności przyrodniczej marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła informował, że poziom złożonych projektów był tak wysoki, iż Zarząd Województwa podjął wtedy decyzję o powiększeniu puli przyznanych dotacji i dofinansowaniu wszystkich wnioskodawców. Całkowita wartość projektów wyniosła wtedy około 27 mln zł.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną gatunków zagrożonych, ochroną i odbudową zagrożonych siedlisk przyrodniczych, tworzeniem centrów ochrony różnorodności biologicznej, opracowaniem programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wsparcie mogą uzyskać także projekty zakładające tworzenie nowych oraz ochronę istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy też wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych. Nabór potrwa do 21 listopada, jego rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień przyszłego roku.

Do 2020 roku w RPO WO zapisano 22,8 mln euro na ochronę różnorodności biologicznej. Już po pierwszym naborze realizowanych jest 11 projektów z tej dziedziny. To bardzo różne projekty: od inwestycji infrastrukturalnych, po ochronę rzadkich gatunków, aż do edukację ekologiczną. Ich autorami są samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe. Samorząd Opola realizuje projekt w opolskim ogrodzie zoologicznym - to m.in. przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni, Kędzierzyn-Koźle i Uniwersytet Opolski postawiły na ochronę zabytkowych parków w Sławięcicach i Dąbrowie Niemodlińskiej, Brzeg odbudowuje staw na terenie Parku Centralnego. Wśród tych 11 projektów są trzy realizowane przez samorząd województwa. Traktowane są komplementarnie - dotyczą inwentaryzacji opolskich zasobów przyrodniczych, edukacji i podniesienia świadomości przyrodniczej mieszkańców, a także promowania postaw, sprzyjających ochronie bogatej przyrody tego regionu.  

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.