Spis treści

Kładka łukowa – przykład projektowyMosty łukowe są jednymi z najstarszych rodzajów konstrukcji inżynierskich. Tysiące lat historii mostów łukowych nauczyło budowniczych rozumienia zasad pracy tych konstrukcji. Natomiast istniejąca od niedawna możliwość komputerowego symulowania pracy takich konstrukcji oraz pojawienie się nowych materiałów i technologii budowy otworzyły nowe szanse w projektowaniu takich obiektów.

W 2006 roku Oddział Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów RP rozstrzygał konkurs na kładkę przez Wisłę w Krakowie. Poniżej opisywany projekt został zgłoszony do tego konkursu. Nie został on zrealizowany, jest natomiast przykładem podejścia do projektowania tego rodzaju konstrukcji.

Założenia urbanistyczne

Projektowana przeprawa pieszo-rowerowa łączy górne części bulwarów Wisły w Krakowie. Po stronie Kazimierza zaprojektowano schody wkomponowane w podpory kładki umożliwiające komunikację pionową dla pieszych z dolnej części bulwaru. Wjazd dla rowerów oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przewidziano po istniejących pochylniach zlokalizowanych zarówno po stronie Kazimierza, jak i Podgórza. Projekt przewiduje zachowanie istniejącego ciągu rowerowego na poziomie bulwaru Kurlandzkiego oraz stworzenie dodatkowego na poziomie bulwaru Podolskiego oraz ulic Brodzieńskiego i Mostowej. Na bulwarze Kurlandzkim, od strony dolnej wody, zlokalizowano przystań dla małych statków o długości do 20 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie zejścia z kładki na bulwar Kurlandzki zlokalizowany jest mały placyk. W niedużym oddaleniu od kładki, na każdym z bulwarów, stworzono miejsca do odpoczynku z ławkami. Odsunięcie ich od obiektu stwarza możliwość spoglądanie na kładkę z odpowiedniej perspektywy, zapewniając wysokie walory estetyczno-widokowe.

W całość założenia zostały wkomponowane rabaty kwiatowe i klomby. Drzewa po stronie Podgórza znajdujące się na przyczółku mostu przewidziano do wycięcia ewentualnie do przesadzenia.

Założenia studialne

W celu wpasowania obiektu w zastaną lokalizację przyjęto następujące założenia:

 • zachowanie i odrestaurowanie historycznych murów oporowych bulwarów, przyczółków tym przyczółków mostowych;
 • wyeksponowanie istniejących przyczółków mostowych poprzez zlokalizowanie w ich obrębie pomostu kładki oraz nie tworzenie wysokich konstrukcji w ich sąsiedztwie;
 • ze względu na bliskie sąsiedztwo mostu Podolskiego o wyrazistej sylwetce, pełniącej funkcję dominanty przestrzennej, zaproponowana konstrukcja ma za zadanie nie konkurować z tym obiektem. Wyrazem tego jest uzyskanie optymalnie „lekkiej” wizualnie konstrukcji łukowej przęsła głównego o stosunku strzałki do jego rozpiętości równym l:10;
 • zachowanie symetrii zaprojektowanego obiektu oraz prostota konstrukcji - belka pomostu podwieszona do dwóch łuków, ma za zadanie wpisać go w panoramy Kazimierza i Podgórza, nadając jednocześnie nową jakość estetyczną w historycznej tkance miasta.

Kompozycja bryły kładki składa się z trzech podstawowych elementów. Są nimi dwa odchylone od pionu łuki o przekroju rurowym, do których podwieszony jest pomost. W celu uzyskania płynnego przejścia łuków z konstrukcji betonowej w stalową, podpory zostały w wymodelowane zgodnie z ich geometrią. Schody mocowane wspornikowo do podpór, płynnie nawiązują się do kształtu całości. Pręty, za pomocą których pomost został podwieszony do rur, sprawiają wrażenie skrzydeł, co nadaje lekkości całej konstrukcji. Szklana barierka ma za zadanie potęgować wrażenie lekkości.

Założenia architektoniczno-budowlane

Parametry geometryczne obiektu:

 • długość całkowita między punktami podparcie pomostu Lc= 147,00 m
 • długość podwieszonej części pomostu Lp= 105,00 m
 • długość swobodnej części pomostu Ls = 42,00 m
 • rozpiętość dźwigarów łukowych Ld = 106,36 m
 • szerokość całkowita Bc = 6,92 m
 • szerokość w świetle poręczy Bs = 6,00 m
 • szerokość przejścia dla pieszych Bp= 3,00 m
 • szerokość ścieżki rowerowej Br = 2,50 m + 0,50 m
 • wysokość całkowita Hc= 17,62 m

Skrajnia pionowa pod obiektem wynosi 1,26 m licząc od poziomu wody tysiącletniej.

Elementy stalowe konstrukcji zaplanowano pomalować na biało. Powierzchnie wszystkich elementów betonowych mają mieć fakturę betonu architektonicznego. Słupki, barierki oraz pochwyt wykonane będą ze stali nierdzewnej. Wypełnienie barierek przewidziano z transparentnego szkła o niebieskiej strukturze. Izolacjo-nawierzchnia pomostu ma być w postaci natrysku epoksydowo-poliuretanowego, w kolorze jasny brąz. Posadzkę placyków i alejek zaprojektowano z kostki granitowej w kolorze szarym oraz piaskowym.

Oświetlenie użytkowe dla pieszych i rowerzystów umieszczono w beleczkach krawędziowych o przekroju skrzynkowym, spinające końce wsporników pomostu, w rozstawie co 1,50 m pomiędzy słupkami barierki. W tych samych beleczkach zlokalizowano oprawy oświetleniowe służące do iluminacji konstrukcji kładki. Umiejscowione zostały w spodniej części konstrukcji oraz w takim samym rozstawie, co oświetlenie użytkowe. Kable zasilające zlokalizowano wewnątrz beleczek skrzynkowych, z możliwością rewizji od góry. Zarówno od strony Kazimierza jak i Podgórza przewiduje się umiejscowienie reflektorów oświetlających łuki konstrukcyjne kładki.

Górna powierzchnia ustroju niosącego ma poprzeczny spadek dwustronny do środka (do osi podłużnej) równy 2,0%. W osi obiektu zlokalizowano odwodnienie liniowe np. typu ACO-DREN zbierające wody opadowe z pomostu i odprowadzające je wykorzystując spadek podłużny wynoszący 0,5 %, na końce pomostu, a stąd systemem rur spustowych wzdłuż ścian czołowych przyczółków do kanalizacji ogólnospławnej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.