Spis treści

Integracja drogi z krajobrazem

Zachowanie i eksponowanie zróżnicowanego charakteru krajobrazu w korytarzu drogi wymaga tworzenia „pozytywnego kontrastu pomiędzy drogą i otoczeniem”. (Amundsen, 2004) Efekt ten może być osiągnięty poprzez plastyczne, wyraźne wpasowanie linii drogi w teren. Ważna jest także skala drogi wynikająca ze skali otoczenia oraz odpowiedni dobór formy, barwy i tekstury pobocza. Zadania te mogą być realizowane na różnych poziomach złożoności krajobrazu: w odniesieniu do poszczególnych form krajobrazu, jak w kontekście do całej jednostki krajobrazowej.

Położenie i prowadzenie linii drogi
Lokalizacja drogi powinna przyczynić się przede wszystkim do zachowania spójności krajobrazu. Przy wyborze jej położenia warto zwrócić uwagę na istniejący układ naturalnych form ukształtowania terenu i relacji między nimi. Dobrze wpasowana droga powinna eksponować lub przenikać się z naturalnymi formami terenu (rys. 3).

Ważnym kryterium jest dopasowanie skali drogi i wielkości obiektów jej towarzyszących do wielkości struktury krajobrazu. Wąskie, dwupasmowe drogi mogą być lokalizowane w większości krajobrazów, ponieważ nie posiadają znaczącego oddziaływania. Inaczej wygląda to w przypadku czteropasmowych dróg. W małoskalowym, lekko sfalowanym krajobrazie szeroka droga stanowi wizualną dominantę, podczas gdy w wielkoskalowym, rozległym krajobrazie jest ona elementem równorzędnym lub podporządkowanym przestrzeni. W sytuacji, kiedy  budowa drogi wiąże się z zniekształceniem struktury krajobrazu, a zmiana przebiegu trasy nie jest możliwa, tylko odpowiednie formowanie krajobrazu może zapewnić minimalizację oddziaływania drogi.

O wpasowaniu drogi w otoczenie decyduje stopień harmonizacji linii drogi ze strukturą zieleni i morfologicznymi cechami otoczenia. Z punktu widzenia estetyki linia drogi powinna charakteryzować się miękkość, płynnością oraz właściwym tempem i rytmem. Miękkość linii zapewnia jej płynny przebieg oraz równowaga pomiędzy pionowym i poziomym prowadzeniem drogi. O płynności drogi można powiedzieć wówczas, gdy nie dostrzegany jest początek i koniec krzywizny drogi. Z tego względu należy unikać linii prostych pomiędzy poziomymi łukami. Z kolei rytm drogi zależy od równomiernego tempa zmiany kierunku przebiegu drogi w profilu poziomym.

Rys. 3. Droga w wykopie  najkorzystniej wygląda, gdy jest ona eksponowana na tle dalszego widoku (na podstawie. Mccluskey).

Kształtowanie pobocza drogi
Pobocze drogi powinno sprawiać wrażenie naturalnego przejścia pomiędzy drogą i krajobrazem. Efekt ten można osiągnąć poprzez odpowiednie formowanie skarp, dobór barw i tekstury, stosowanie naturalnych materiałów (jak kamień), czy wprowadzanie roślinności. Przy projektowaniu poboczy powinno uwzględniać się także szerokość strefy przejściowej oraz strukturę i formę występującej w terenie roślinności. Odległość czteropasmowej drogi od krawędzi lasu powinna być znacznie większa niż dwupasmowej drogi. Lokalizacja drogi zależy także od wielkości struktury krajobrazu: droga w wielkoskalowym krajobrazie wymaga większego dystansu od granicy lasu niż w małoskalowym. (Amundsen, 2004)

Rys. 4. Miękkie, wypukłe lub wklęsłe linie krawędzi (po prawej) naśladują naturalne formy występujące w krajobrazie (oprac. na podstawie. Mccluskey).

W sytuacji, kiedy droga prowadzona jest w wykopie lub w nasypie, formowane przydrożne skarpy powinny, w jak największym stopniu naśladować naturalne formy ukształtowania terenu (rys.4). Należy zatem unikać idealnie prostych linii, ostrych krawędzi i płaskich powierzchni. Formę stopy i krawędzi skarpy należy modyfikować i dopasowywać do charakteru naturalnych kształtów występujących w otoczeniu, np. w krajobrazie nadrzecznym formy powierzchni są ostrzejsze niż w krajobrazie morenowym. (Roemer, 1975)

Zadrzewienia przydrożne
Zieleń obok funkcji ochronnych i izolacyjnych pełni ważne funkcje wizualne w krajobrazie. Przede wszystkim jest organiczną materią powalającą na kształtowanie zróżnicowanych relacji przestrzennych między drogą i krajobrazem.

Nowe zadrzewiania włączone w istniejącą strukturę krajobrazu mogą zapewnia większą integrację drogi z krajobrazem, np. wprowadzenie form zieleni typowych dla danego terenu, jak lasy pastwiskowe, żywopłoty, skarpy pokryte ziołami i trawami, może wzmocnić lokalny charakter krajobrazu.

Rys. 5. Ukształtowana skarpa obsadzona kępą drzew naśladuje naturalne formy występujące w otoczeniu drogi.

Zieleń pozwala eksponować występujące na danym terenie naturalne formy i postacie krajobrazu, takie jak pojedyncze wzgórza i doliny (rys.5). Zadrzewienia mogą pełnić także rolę „ścian” i „bram” w krajobrazie, akcentujących zmianę charakteru przestrzeni (np. wjazd do miasta, przejście z terenów leśnych w otwarte). Pozwalają również kadrować widoki i eksponować sylwety i panoramy (rys.6). Zieleń służy także do zmiękczania ostrych linii skarpy lub maskowania oraz tworzenia tła dla nasypów i innych obiektów technicznych. Może także podkreślać linię drogi, zmianę jej kierunku, czy akcentować rozwidlenia i skrzyżowania dróg.

Rys. 6. Kadrowanie widoku poprzez wprowadzenie pasm i grup zadrzewień na pierwszym planie.

Podsumowanie

W ostatnich latach w wielu krajach m.in. (w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i krajach Skandynawskich) zauważyć można tendencje w projektowaniu dróg, która charakteryzuje się silnym naciskiem na ochronę krajobrazu jako pewnej „całości” stanowiącej zasób wizualno-estetyczny każdego regionu. W tym celu opracowano liczne przewodniki dobrych praktyk dotyczące metod opisywania charakteru krajobrazu i oceny oddziaływania podejmowanych przedsięwzięć na krajobraz i kształtowania  krajobrazu. Wypracowane w ten sposób narzędzia i procedury przyczyniły się do skutecznej ochrony i zarządzania krajobrazem.

Wiedza na temat krajobrazu, bogate tradycje z zakresu architektury krajobrazu oraz współczesne możliwości technologiczne pozwalają na tworzenie zróżnicowanych rozwiązań. Możliwości te pozwalają na łączenie wymagań komunikacyjnych z potrzebami ochrony zabytków, ochrony przyrody i walorów wizualnych. W efekcie nowe drogi mogą wnieść w krajobraz zupełnie nowe wartości, a nawet eksponować wcześniej nie zauważane elementy i przestrzenie. Warto jednak podkreślić, że efekt ten jest możliwy tylko wtedy, gdy  już na etapie projektowania podejmowana jest współpraca z architektami krajobrazu.

Justyna Jaworek, Jan Sztejn
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Referat był przygotowany na  Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” – Kazimierz Dolny, 7-9 października 2009 r.

Literatura (PDF)

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.