aDSC00355 1Niestety, wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych przejściach. W 2018 roku na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wypadki z udziałem pieszych stanowiły 14 proc. wszystkich wypadków. Co więcej, piesi, którzy zginęli w wypadku drogowym, stanowili aż 25,8 proc. wszystkich zabitych. GDDKiA chce zmniejszyć te liczby, a celem jest „zero” ofiar śmiertelnych.

 

Kontrola i działanie
Pracownicy GDDKiA prowadzą cykliczne kontrole dróg krajowych (w tym przejść dla pieszych) i analizują wypadkowość z udziałem pieszych. Wyniki kontroli pokazują, że w kwestii poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych konieczne są dodatkowe działania. Dlatego też wychodzą poza standardową budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, azyli na przejściach dla pieszych czy dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych.

Audyt 2019-2020
W latach 2019-2020 wykonany zostanie audyt przejść dla pieszych. Przeprowadzą go audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA. Wnikliwie skontrolują wszystkie przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA, szczególnie zwracając uwagę na:
- prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
- warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,
- stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
- stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
- możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,
- prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
- prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

W pierwszym etapie drogowcy przeprowadzą audyt na tych przejściach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Przeprowadzono już weryfikację danych dotyczących wypadków i wytypowano odcinki dróg do kontroli szczegółowej. Audyt przejść na tych odcinkach przeprowadzony zostanie do końca lipca, a do końca roku powstanie raport z I etapu. Pozostałe przejścia zostaną sprawdzone w 2020 roku.

Wyniki audytu mają przynieść realne skutki
Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do wykonania w następnej kolejności. Określi też jednolite zasady wyznaczania i budowy przejść dla pieszych. Wyniki raportu zostaną również wykorzystane do stworzenia kompleksowego programu budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg krajowych. Efektem końcowym tych wszystkich działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych.

Warto jednak podkreślić, że oprócz działań inżynierskich, duże znaczenie dla spadku liczby zdarzeń ma zachowanie na drodze zarówno pieszych, jak i kierowców.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.