edroga330O obecnych trendach i kierunkach rozwoju ITS dyskutowano podczas konferencji „ITS-2-FUTRURE: możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych”, którą 27 września Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo infrastruktury.

 

Konferencja była okazją do zaprezentowania ciekawych rozwiązań ITS na gruncie doświadczeń krajowych i zagranicznych. Rozmawiano o możliwościach dalszego rozwoju i wykorzystania potencjału projektowanych systemów.

– Systemy ITS to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się elementów we współczesnym transporcie – mówił podczas uroczystego otwarcia konferencji Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Rozwój technologii stwarza możliwości, ale i wyzwania o bardzo dużej skali.

– Systemy zarządzania ruchem służą do tego, by ruch ten sprawnie kanalizować – mówił podczas konferencji Paweł Engel, dyrektor Departamentu Analiz Transportowych CUPT – przekazywać kierowcom informację o tym, co się dzieje, ale też zachęcać kierowców, by zmienili swoje przyzwyczajenia i – mimo wszystko – zdecydowali się skorzystać z komunikacji publicznej lub na przykład transportu rowerowego.

Równocześnie zaznaczał, że na ITS tworzą trzy kluczowe elementy: infrastruktura, technologia i system.

– Nie można każdego z elementów traktować oddzielnie – dodał Paweł Engel.

Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślał, że w Polsce popierane są wszelkie inicjatywy na rzecz Inteligentnych Systemów Transportowych.

– Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje największy projekt ITS w Unii Europejskiej: Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – mówił Marek Chodkiewicz.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2020 r. Chodkiewicz dodawał, że wraz ze wzrostem umiejętności cyfrowych wzrasta świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań ITS.

– Mamy w Polsce dobre podstawy w ITS, by te inicjatywy dalej realizować i rozwijać – przekonywał Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – W obecnej perspektywie finansowej UE 2014–20 skupiliśmy się na tym, by rozwiązania ITS były stosowane w projektach związanych z transportem miejskim.

Konferencję podzielono na trzy części tematyczne. Pierwsza z nich skupiała się na trendach i kierunkach rozwoju ITS. Mówiono m.in. o doborze systemów teleinformatycznych, projektach realizowanych w Polsce.

– Motorem napędowym rozwoju ITS są technologie teleinformatyczne – mówił dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Transport ma swoje szczególne wymagania – informacja musi być przekazywana w czasie rzeczywistym.

– Smart City to niedaleka przyszłość. Szanse na szybki rozwój widać między innymi w mobilności, inteligentnym oświetleniu, zrównoważonej strategii sterowania oraz analizie statystyk – mówił Wojciech Folejewski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Jarosław Wąsowski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przybliżył temat Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. W swoim wystąpieniu poinformował, że planowane jest wyposażenie w urządzenia ITS około 1100 km dróg, tj. ok. 28 procent długości sieci bazowej TEN-T w Polsce.

Podczas wydarzenia poruszono też kwestię wykorzystania systemów ITS dla osób z niepełnosprawnością. Dyskutowano nad możliwościami dostosowania pojazdów w celu zwiększenia mobilności tej grupy.

– W Polsce żyje ok. 5 mln osób niepełnosprawnych. Technologie ITS są dla nich niezwykle istotne – mówił dr inż. Tomasz Kamiński, kierownik Centrum Telematyki Transportu z Instytutu Transportu Samochodowego. – Jest jeszcze dużo do zrobienia w ramach ITS i ich rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Przełomem będą pojazdy autonomiczne, zwłaszcza moment, gdy kierowca stanie się pasażerem.

Drugi blok tematyczny poświęcono przedstawieniu przykładów i doświadczeń austriackich na rynku technologii i wdrożeń systemów ITS, na których temat wypowiedział się Martin Böhm, Head of Business Unit Technologies and Services for Mobility, reprezentujący AustriaTech.

Ostatnią część konferencji wypełnił panel dyskusyjny. Rozmawiano o możliwościach zastosowania systemów ITS w planowaniu transportu oraz wykorzystaniu dostępnych danych w kalibracji istniejących modeli ruchu. Poruszano też następujące kwestie: rozwiązania ITS jako metoda zarządzania transportem; dane pomiarowe możliwe do pozyskania za pomocą narzędzi ITS; modelowanie jako niezbędny czynnik do zachowania norm bezpieczeństwa i oddziaływania; utrzymanie modelu ruchu w odpowiedniej jakości, pozyskiwanie danych.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.