krakowProjekt strefy czystego transportu (LEZ - Low Emission Zone) oparty jest na przepisach zawartych w ustawie o samorządzie gminnym i najnowszej ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Kiedy Rada Miasta Krakowa przyjmie uchwałę, na centralnym obszarze kwartału Kazimierz ustanowiona zostanie strefa czystego transportu, do której wjazd będą mieli głównie mieszkańcy oraz pojazdy w pełni elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

 

Podstawowym celem wprowadzenia strefy jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowodowanych przez poruszające się pojazdy - chodzi zarówno o spaliny, jak też pył wzbijany, a także ścierane opony czy klocki hamulcowe. Istotne zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do kwartału turystycznego będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza znajdującego się nad ulicami. Obecnie liczba osób przemieszczająca się w ciągu dnia po ulicach Kazimierza to piesi - jest ich szacunkowo 9-10 razy więcej niż pasażerów aut. Mniejsza liczba samochodów to także mniejszy hałas komunikacyjny. Zmiany będą miały pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców kwartału i turystów, oraz podniosą ich bezpieczeństwo na ulicach.

Dane pochodzące z analiz zamówionych przez Ministerstwo Środowiska jednoznacznie wskazują, że ograniczenie liczby pojazdów nie spełniających odpowiednich norm jakości spalin, wpłynie pozytywnie na stan jakości powietrza (w tym szczególnie na spadek poziomu tlenków azotu w powietrzu). Poprawa jakości powietrza jest zaś dla Krakowa żywotnym wyzwaniem - po emisji pochodzącej z likwidowanych systematycznie kotłów domowych, emisja komunikacyjna jest drugim źródłem zanieczyszczeń.

Projekt uzyskał już pozytywną opinię komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

Należy zauważyć, iż mieszkańcy strefy czystego transportu będą mogli poruszać się po niej pojazdami, bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa (o ile są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i są oni ich właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami). Wyznaczenie strefy czystego transportu nie będzie zobowiązywało mieszkańców strefy do wymiany pojazdów, gdyż byłaby to zbyt daleka ingerencja w prawo własności.

Swoim obszarem strefa czystego transportu obejmie:

mapa kaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczne grupy pojazdów lub osób zostaną wyłączone spod zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Będą to:
- samochody mieszkańców,
- nieuwzględnione w ustawie rowery,
- taksówki,
- pojazdy osób niepełnosprawnych posiadających europejską kartę parkingową,
- pojazdy konduktów pogrzebowych oraz orszaków ślubnych,
- pojazdy służb miejskich i zarządcy drogi,
- pojazdy służb państwowych (np. policji),
- pojazdy lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Prócz tego wjazd będzie możliwy także dla wszystkich dostawców i obsługi technicznej w wyznaczonych godzinach (od 9:00 do 12:00 i od 15:00 do 16:00).

Uchwała wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym, po tym jak zostanie przyjęta przez Radę Miasta.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.