Krajowy System Zarządzania Ruchem powstanie w oparciu o europejską architekturę ramową FRAME. Umożliwia ona odpowiednie skonfigurowanie wszystkich funkcji systemu oraz racjonalny dobór urządzeń systemu, adekwatny do potrzeb danego ciągu drogowego. Chodzi o to, by inwestując w przedsięwzięcie środki publiczne uzyskać efektywny system, służący usprawnianiu i upłynnianiu ruchu pojazdów i transportów. W sposób pośredni system również podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, na przykład dzięki modułom służącym zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury drogowej. Wdrożenie systemu jest z założenia kompatybilne z wprowadzanym przez GDDKiA systemem nazwanym „Utrzymaj standard”, który już jest stosowany w utrzymaniu autostrad i fragmentów dróg ekspresowych.

 

KSZR dzięki architekturze FRAME zostanie zbudowany modułowo, a więc powstanie z podsystemów, które będą ze sobą współpracować. Również mają one współgrać z rozwiązaniami funkcjonującymi poza granicami naszego kraju. Dzięki temu nasi kierowcy zyskają narzędzia do planowania podróży na zagranicznych trasach.

Kiedy faktycznie zostanie uruchomiony Krajowy System Zarządzania Ruchem i co na tym zyska zwykły kierowca? Finansowanie systemu nastąpi ze środków unijnych perspektywy budżetowej 2014-2020. Zatem to termin końcowy wydatkowania tych środków stanowi ostateczną czasową granicę wykonania docelowego wdrożenia. W przyszłym roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowego wyłaniające konsultanta. Jego zadaniem będzie wspomaganie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w pracach nad uszczegółowieniem dokumentacji projektu KSZR, aby już w 2015 roku uruchamiać nawet kilkadziesiąt przetargów na instalacje systemów na sieci dróg krajowych przebiegających w korytarzach TEN-T. Należy zaznaczyć, że już teraz we wszystkich projektach dróg ekspresowych zawierany jest wymóg dotyczący kanałów technologicznych, aby w przyszłości te wybudowane ciągi również włączyć do sytemu.

W pierwszej kolejności systemy będą instalowane w okolicach aglomeracji, a więc w obszarach najintensywniejszego ruchu drogowego. W założeniach KSZR zakłada się jego współpracę z samorządowymi ITS. GDDKiA wykorzystując i propagując metodykę FRAME w najbliższym czasie chce uzgadniać oraz konsultować z miejskimi samorządami i samorządami regionów posiadających takie rozwiązania możliwości techniczne i funkcjonalne współpracy pomiędzy systemami, w tym wzajemną wymianę informacji na drogach odmiennych zarządców sieci.

Jaki jest szacunkowy koszt całego wdrożenia KSZR i jaki przyniesie on zysk w odniesieniu do komfortu podróży, skrócenia jej czasu, a także zmniejszenia liczby wypadków? Całościowy koszt przedsięwzięcia jest trudny do jednoznacznego oszacowania. Zadanie składa się bowiem z kilkudziesięciu, wynikających z architektury KSZD, projektów podlegających odrębnym procedurom przetargowym.  Na pewno wydatki na system należy szacować nawet na kilkaset milionów złotych. Opłacalność ekonomiczną takiego sytemu można natomiast oszacować w sposób pośredni. Badania wykonane w wielu różnych państwach, w tym między innymi w Niemczech, pokazują, że redukcję strat czasu przewoźników można uzyskać na poziomie 20 procent. Korzyści systemu w pierwszym rzędzie odnoszą się więc do kierowców. Ale zyskują je też inni, jak instytucje państwowe wykorzystujące do realizacji własnych zadań dane i bazy systemu, świat biznesu zajmujący się dostarczaniem usług dla kierowców oraz  środowisko naukowe prowadzące prace badawcze i analityczne. W tej chwili przygotowywana jest analiza prawna dotycząca wykorzystywania danych i ich przekazywania innym instytucjom (na przykład służbom pożarniczym, policji czy służbom granicznym) uwzględniająca aspekt bezpłatnego obrotu tą informacją jako publiczną.

 ITS będą podawały kierowcom informacje o sytuacji na drogach, między innymi wyświetlając ją na tablicach zmiennej treści. To umożliwi im bieżące podejmowanie właściwych decyzji. Na przykład dzięki informacji o zatorze podanej odpowiednio wcześniej kierowca może zmienić trasę, by uniknąć utrudnień w ruchu. Na wzór rozwiązań stosowanych w państwach zachodnich system na przykład będzie mógł w porach szczytów komunikacyjnych i w sytuacjach zatorów udostępniać pasy awaryjne jako dodatkowe pasy do jazdy. W ten sposób rozładuje korki i upłynni ruch pojazdów. Ponadto system umożliwi zaplanowanie w perspektywie rozbudowę autostrad o dodatkowe pasy ruchu. Zbierając dane i prognozując na ich podstawie natężenia ruchu określi bowiem czas koniecznego wykorzystania rezerwy gruntów pod budowę poszerzenia autostrady.

AS

„KSZR - przyszłość zarządzania drogami krajowymi w Polsce” – pod takim tytułem 20 listopada br. w warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy ze Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Przedstawiono na nim strategię przygotowania i wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) -  projekt GDDKiA w zakresie ujednolicenia metod sterowania ruchem i obsługi użytkowników dróg na sieci dróg krajowych. Seminarium było też okazją do podsumowania prac grup opracowujących specyfikacje techniczne w zakresie ITS dla GDDKIA. Przedstawiono też działanie internetowej platformy projektu KSZR. Zagadnienia KSZR prezentowali: Andrzej Maciejewski - zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Przemysław Rzeźniewski - zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA, Andrzej Kobuszewski - kierownik Projektu KSZR w GDDKiA, Marek Litwin – prezes Stowarzyszenia ITS Polska.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.