edroga1011Znaczny spadek ruchu pojazdów w centrum Gdańska oraz wzrost liczby samochodów jadących ciągiem Hallera-Uczniowska-Czarny Dwór, wyeliminowanie z centrum Gdańska niepotrzebnego ruchu tranzytowego ciężarówek oraz podporządkowanie się przez kierowców wprowadzonym ograniczeniom prędkości w tunelu i na trasie Sucharskiego. Tak, w ciągu ostatnich 30 dni, zmieniła się sytuacja na gdańskich drogach. Powodem tych zmian było otwarcie nowej przeprawy pod dnem Martwej Wisły.

- Pierwsze zmiany w organizacji ruchu wprowadzono już przed otwarciem tunelu (rondo Marynarki Polskiej stało się rondem turbinowym, wprowadzono ograniczenie ruchu samochodów powyżej 24 ton po centrum Gdańska). Pierwszy miesiąc pracy tunelu był czasem obserwacji. Są już pierwsze wnioski i kolejne planowane zmiany w organizacji ruchu w mieście – mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

Dzięki badaniom ruchu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Zieleni wraz z Politechniką Gdańską wiadomo, iż znacznie spadł ruch na tzw. głównym ciągu komunikacyjnym miasta (al. Grunwaldzka, al. Zwycięstwa). Im bliżej Śródmieścia Gdańska, tym większy notowany spadek. (w rejonie skrzyżowania Grunwaldzka – Kołobrzeska spadek natężenia wynosi 0,5% w rejonie skrzyżowania Grunwaldzka – Jaśkowa Dolina 3,2%, przy Bramie Oliwskiej ponad 8,4%, a na Węźle Piastowskim już 13,6%). Spadki natężeń ruchu zaobserwowano również na wszystkich drogach dojazdowych do Śródmieścia (Trakt Św. Wojciecha – 4,2%, al. Armii Krajowej – 1,6%, Podwale Przedmiejskie – 13,2%, Jana z Kolna - 14,6%).

- Obecnie rozważane jest wprowadzenie dużych zmian w Śródmieściu Gdańska – zapowiada zastępca prezydenta. - Będą to zmiany korzystne przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Planowane jest przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych w tym rejonie tak, aby działały w krótszych cyklach. To umożliwi sprawniejsze poruszanie się przede wszystkim pieszym. Chcemy też wprowadzić dawno postulowane jednoetapowe przejścia dla pieszych na Hucisku. Do podjęcia ostatecznej decyzji potrzebujemy jeszcze około tygodnia – dodaje Piotr Grzelak.

- Kolejne zmiany to planowane podwyższenie prędkości dopuszczalnej na Trasie Sucharskiego. Znaki oznaczające wjazd na teren zabudowany przesunięte zostaną z głównej jezdni na łącznice zjazdowe na poszczególnych węzłach. Jednocześnie zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości do 70 km/h, a to o zgodnie z zapisami Prawa o Ruchu Drogowym będzie oznaczać, że na Trasie Sucharskiego będzie obowiązywać prędkość 100 km/h. Rozwiązanie będzie analogiczne do zastosowanego na al. Armii Krajowej. Docelowo zakłada się również, iż w samym tunelu podniesiona zostanie dopuszczalna prędkość z obowiązujących obecnie 50, do 70 km/h – zapowiada dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski. Ograniczenie do 70 km/h zaczynać się będzie od Węzła Ku Ujściu.

- Obecnie obowiązujące ograniczenia prędkości będą obowiązywać do momentu, kiedy wszyscy ‘nauczymy się’ tunelu – dodaje p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Zbigniew Korytnicki. - Obserwujemy, iż kierowcy w większości stosują się do ograniczeń, w ciągu ostatniego miesiąca były dwa przypadki zatrzymania kierującym uprawnień za przekroczenie prędkości w okolicach ponad 50 km/h. Generalnie jednak jest bezpiecznie. Po podwyższeniu dopuszczalnych prędkości patrole policyjne będą nadal obecne w okolicach tunelu, dopóki kierujący nie oswoją się z tym miejscem – dodaje Korytnicki.

Przed otwarciem tunelu podjęto działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków zwiększonego ruchu pojazdów na trasach prowadzących do i z niego. Na skrzyżowaniach Hallera–Czarny Dwór–Droga Zielona zmieniono program sygnalizacji świetlnej. Podobne zmiany wprowadzono na skrzyżowaniu Czarny Dwór–Jana Pawła II. Już w trakcie pracy tunelu były tam wprowadzane dodatkowe korekty. W ostatnich dniach uruchomiono też sygnalizację Droga Zielona–Nowa Gdańska. - Po doskonałej reakcji kierowców na zmianę ronda w ciągu ul. Marynarki Polskiej na rondo turbinowe, wprowadzenie identycznego rozwiązania planowane jest również na rondzie Ku Ujściu – zapowiada dyrektor Kotłowski. - Zwiększy to przepustowość ronda, a także zwiększy jego czytelność dla kierowców. W dużej mierze dotyczy to kierowców TIR-ów. W przyszłości chcemy też włączyć do systemu TRISTAR skrzyżowania Czarny Dwór–Jana Pawła II. Pozwoliłoby to na systematyczny monitoring sytuacji na tym skrzyżowaniu, a także dawałoby możliwość podejmowania działań interwencyjnych w przypadku niestandardowych sytuacji ruchowych w tym rejonie. Podobnie, jeśli chodzi o skrzyżowanie Czarny Dwór–Obrońców Wybrzeża–Kołobrzeska.

- Wykonane pomiary ruchu drogowego dowodzą, że głównym kierunkiem w którym poruszają się kierowcy z tunelu jest Przymorze i Oliwa.
Na tej podstawie można stwierdzić, że warto zrealizować Zielony Bulwar. Ta inwestycja pozwoli rozłożyć ruch na większą sieć ulic – wyjaśnia Piotr Grzelak. Powstanie projektu Zielonego Bulwaru jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.