Spis treści

Ocena wpływu projektów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg cz. IPlanowanie, projektowanie oraz zarządzanie drogami obejmowane są w coraz większym stopniu unijnymi regulacjami. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej [1]. Regulacja ta ma na celu wprowadzenie do praktyki jednolitej metodyki zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego przede wszystkim na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej, ale także na drogach, których budowa jest w całości lub w części finansowana przez Unię Europejską.

W szczególności dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do przeprowadzania ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej, Określa także nieprzekraczalne terminy wprowadzenia odnośnych przepisów krajowych, co w niektórych krajach członkowskich UE spowoduje szybkie zmiany w procesach przygotowania inwestycji
drogowych. W Polsce, w pierwszym etapie wdrażania przedmiotowej dyrektywy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził w strukturach GDDKiA instrukcję
[2] zawierającą dwie istotne dla procesu przygotowania inwestycji drogowych procedury, a mianowicie:

  • ocenę wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury, zwaną dalej „Oceną wpływu na brd”,
  • audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poniżej przestawiono pierwszą z wyżej wymienionych, zawartych w instrukcji procedur.

Ogólne wymagania przy prowadzeniu ocen wpływu na brd

Ogólny zakres wykonywanych ocen
Ocena wpływu na brd oznacza strategiczną analizę porównawczą wpływu nowej drogi lub istotnej modyfikacji istniejącej sieci na poziom bezpieczeństwa sieci drogowej. Ocena ta jest integralną częścią procesu projektowania infrastruktury drogowej i jest przeprowadzana na jego wstępnym etapie, przed akceptacją projektu infrastruktury. Celem oceny wpływu na brd jest wskazywanie na względy bezpieczeństwa ruchu drogowego różnych przebiegów drogi wyrażane opisem jakościowym i wskaźnikami ilościowymi, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze jednego z wariantów. Ocena brd powinna dostarczać również wszystkich istotnych informacji niezbędnych do analizy kosztów i korzyści poszczególnych
wariantów podlegających ocenie. Celem oceny wpływu na brd jest także eliminowanie rozwiązań nie spełniających podstawowych wymagań brd.

W ocenie oddziaływania na bezpieczeństwo powinna znajdować się informacja, które aspekty bezpieczeństwa stanowią główny powód do wyboru danego rozwiązania. Zatem w prowadzonej analizie aspekty bezpieczeństwa powinny być brane pod uwagę przy wyborze rozwiązania infrastrukturalnego, na równi z aspektami środowiskowymi i ekonomicznymi.
Według załącznika do dyrektywy ocena wpływu na brd obejmuje następujące elementy bezpieczeństwa ruchu oceniane w ramach projektu infrastruktury:
a) określenie problemu,
b) opis panującej obecnie sytuacji i scenariusza bazowego,
c) sformułowanie celów bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
d) analiza oddziaływań proponowanego wariantu planowanej lub projektowanej drogi na bezpieczeństwo otaczającej sieci dróg,
e) porównanie wariantów w ramach analiz ekonomicznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
f) opis optymalnego rozwiązania.

Przy tym należy brać pod uwagę następujące aspekty:
a) liczbę wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych, planowane zmniejszenie tej liczby w porównaniu ze scenariuszem bazowym,
b) przykłady tras i wybór czasu jazdy użytkowników,
c) istniejące połączenia z innymi drogami (zjazdy, skrzyżowania, wyloty, przejazdy przez tory),
d) wykorzystanie dróg przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, motocykliści),
e) natężenie ruchu drogowego (liczba pojazdów według rodzajów).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.