contentmap_plugin

P4130029W drugiej połowie lipca na tzw. "starym" moście w Ostrołęce zostaną wprowadzone ograniczenia dla ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t (większych niż osobowe). Będą one musiały korzystać z przygotowanych objazdów.

Decyzja podyktowana jest opinią ekspertów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej monitorujących na bieżąco stan stan przeprawy. Dokładny termin wprowadzenia ograniczeń zostanie ustalony po konsultacjach z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz właściwych służb.

Planowane zasady poruszania się pojazdów, objazdy, ograniczenia:

1. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, czyli osobowe będą mogły nadal jeździć po „starym” moście. Obowiązywać je będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

2. Ruch lokalny dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, tj. dla pojazdów służb miejskich, komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do 10 ton, pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów nauki jazdy - skierowany będzie objazdem przez most im. A. Madalińskiego („nowy” most) w następujący sposób:
- wyjazd z miasta ulicami: Mostową, Szpitalną, Plac Bema, Obozową na „nowy” most,
- wjazd do miasta ulicami: Obozową na „nowy” most, Plac Bema, Jana Kilińskiego.
Na ul. Kilińskiego przewidywane są ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

3. Ruch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie wymienionych wyżej, m.in. ruch tranzytowy, będzie musiał odbywać się poza granicami miasta. Obecnie trwają uzgodnienia objazdów Ostrołęki dla ruchu tranzytowego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządcami dróg wojewódzkich.

Stan konstrukcji mostowej, realizowane działania

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 3 września 2015 r. na "starym" moście w ciągu drogi krajowej nr 61, w ulicy Mostowej w Ostrołęce, prowadzony jest monitoring konstrukcji obiektu poprzez dokonywanie co dwa miesiące pomiarów ugięć konstrukcji we wszystkich sześciu przegubach mostu.

W czasie wykonywania trzeciego badania, zaobserwowano niepokojące zjawiska polegające na obniżaniu się niektórych przegubów konstrukcji przęseł, postępującej korozji prętów zbrojeniowych oraz procesie odspajania się fragmentów betonu. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, ekspert działający z ramienia Politechniki Wrocławskiej wystosował do Urzędu Miasta zalecenie niezwłocznego zamknięcia mostu przez rzekę Narew dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 t oraz ograniczenia prędkości do 30 km/h.

W okresie obowiązywania ograniczenia (ok. 4-6 tygodni) zostaną przeprowadzone dodatkowe badania, które określą dalsze zasady użytkowania obiektu.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu wprowadzonych ograniczeń, ruch lokalny zostanie przeniesiony również na ulicę Spacerową, po jej uprzednim wyremontowaniu.

Od grudnia 2015 r. trwają prace projektowe przebudowy "starego" mostu. Przewidywany termin ich zakończenia to grudzień 2016 r. Niezależnie trwają starania władz miasta o uzyskanie niezbędnego dofinansowania dla odnowienia przeprawy mostowej.

Źródło: UM Ostrołęka

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.