Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej kształci w zakresie inżynierii ruchu drogowego w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych. Obecnie rozpoczęła się rekrutacja słuchaczy na piątą edycję studiów. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2013 r. Szczegółowe informacje o studiach, a także wymagane dokumenty i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej studiów www.spird.pk.edu.pl.

Celem studiów jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej, a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu.

Inżynieria ruchu drogowego jest intensywnie rozwijającą się dziedziną wiedzy, a jej znajomość i umiejętne stosowanie umożliwia efektywne wykorzystanie istniejącej sieci drogowej i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku prowadzonych badań w wielu krajach, w tym w Polsce, z każdym rokiem odnotowywane są nowe obszary aktualizacji i zmian w polu inżynierii ruchu. Nowa wiedza rozproszona jest w wielu publikacjach o różnym charakterze, od rozporządzeń ministerialnych, poprzez wytyczne resortowe do materiałów konferencyjnych. Nowe metody analiz ruchu i jego jakości, bezpieczeństwa ruchu i jego oddziaływania na środowisko, a także wymiarowania obiektów drogowych wynikające z badań naukowych, wymagają ich właściwej interpretacji dla racjonalnych aplikacji.

Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:

  • analiz i prognozowania ruchu,
  • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu,
  • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego,
  • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik,
  • działań dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego.

Zajęcia na studiach prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i innych uczelni oraz wybitnych praktyków. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie drogownictwa lub transportu ewentualnie w innej pokrewnej dziedzinie, jeśli posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (praktyczne umiejętności) w szeroko rozumianej dziedzinie drogownictwa (planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja, utrzymanie, zarządzanie, administracja).

W czterech poprzednich edycjach studia ukończyło 105 słuchaczy z całej Polski.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.