Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (I) Cel wdrożeniaZintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR umożliwi sprawną i efektywną realizację zadań aglomeracyjnych, miejskich, obszarowych i lokalnych, stawianych zarządom dróg i zarządom transportu na obszarze Trójmiasta.

Celem zarządzania ruchem drogowym i transportem drogowym na obszarze Trójmiasta jest:

- umożliwienie zaspokojenia części popytu na podróże, która wynika z aktualnej podaży systemu transportu, przy eliminacji lub minimalizowaniu zjawisk niekorzystnych (zatłoczenia, korki, obniżenie sprawności systemu),

- maksymalne wykorzystanie rezerw tkwiących w istniejącym układzie ulicznym poprzez maksymalizację wykorzystania przepustowości skrzyżowań i odcinków ulic,

- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, płynności i ekonomiki ruchu, przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

System jest realizowany na podstawie opracowania pt. „Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu – TRISTAR”, przygotowanego pod kierownictwem dr. inż. Kazimierza Jamroza przez konsorcjum w skład którego wchodziły Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej i Politechnika Gdańska.

Struktura ZSZR TRISTAR

System ZSZR TRISTAR będzie umożliwiać realizowanie funkcji zarządzania ruchem drogowym i transportem osób i towarów na obszarach miast Gdańsk, Sopot i Gdynia poprzez realizację następujących funkcji:

- zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych o ruchu zebranych na sieci ulic i sieci transportu zbiorowego w mieście,

- monitorowanie ruchu, diagnozowanie warunków ruchu i identyfikacja miejsc zagrożonych (zatłoczenia, warunki ruchu, warunki pogodowe) na sieci ulic,

- sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (optymalizacja parametrów sterowania dla obszarów, ustalanie i przydzielanie priorytetów obszarowych),

- monitorowanie i kontrola funkcjonowania urządzeń sterowania ruchem,

- wykrywanie zdarzeń drogowych (automatyczne, zgłoszenia),

- zarządzanie zdarzeniami drogowymi (stworzenie możliwości do wprowadzenia rozwiązań wspomagania służb ratownictwa na drogach),

- planowanie ruchu (modelowanie i prognozowanie ruchu, tworzenie dynamicznych map ruchu, tworzenie optymalnych tras przejazdu),

- zarządzanie strategiczne ruchem (kierowanie na trasy alternatywne, zarządzanie prędkością),

- zarządzanie parkowaniem,

- informowanie uczestników ruchu o warunkach ruchu i zaleceniach,

- przekazywanie, rozsyłanie i udostępnianie informacji o ruchu i funkcjonowaniu sieci ulic i sieci transportu zbiorowego.

Budowa systemu TRISTAR jest realizowana wspólnie przez trzy miasta – Gdynię, Sopot i Gdańsk i obejmuje swoim zasięgiem podstawowe ciągi komunikacyjne Trójmiasta.

System będzie obsługiwany przez dwa obszarowe centra zarządzania:

- centrum w Gdyni zlokalizowane przy ul. 10 Lutego 24 obejmujące swoim zasięgiem Gdynię,

- centrum w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego 9A obejmujące swoim zasięgiem Sopot i Gdańsk.

W każdym centrum instaluje się identyczny system informatyczny przeznaczony do sterowania podsystemami i urządzeniami danego obszaru oraz stanowiska operatorskie. Każde z centrów jest przeznaczone do obsługi własnego obszaru jednocześnie stanowiąc rezerwę na wypadek awarii dla centrum drugiego.

Oba centra oraz wszystkie sygnalizacje świetlne i pozostałe urządzenia zainstalowane wzdłuż dróg objętych systemem będą połączone siecią światłowodową.

   
 

Ulice objęte systemem TRISTAR

 

 

Krzysztof Łutowicz
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.,
dyrektor Biura Realizacji Projektu „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem – TRISTAR”

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.