niepelnosprawni pionRadni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Nowa uchwała zwiększy dostępność miejsc parkingowych i wpłynie na jakość powietrza w Poznaniu. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, abonament mieszkańca tylko dla osób zameldowanych i płacących podatki w Poznaniu oraz więcej pieniędzy na remonty lokalnych chodników - to najważniejsze zmiany planowane w strefie płatnego parkowania w tym roku.

- Podniesienie stawek za parkowanie jest konieczne, by zapewnić rotację w strefie. Obecnie jej nie ma - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Przy tak niskiej stawce za godzinę, kierowcy zajmują miejsce nawet przez 3-4 godziny. Siłą rzeczy nie wybierają też miejsc na parkingach kubaturowych, gdzie ceny są z reguły wyższe. Efektem jest brak dostępności miejsc w strefie, co skutkuje długotrwałym krążeniem po centrum w poszukiwaniu wolnego miejsca. To z kolei przekłada się na wyższy poziom emisji spalin, a więc i na pogorszenie komfortu życia mieszkańców centrum i dzielnic historycznych takich jak Jeżyce, Wilda czy Łazarz. Musimy pamiętać, że 30 proc. zanieczyszczeń powietrza generowanych jest przez transport, w szczególności przez indywidualny transport samochodowy. Jeśli chcemy tę wartość zredukować, musimy dążyć do ograniczenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum, m.in. poprzez promocję transportu publicznego. Jeśli chcemy mieć więcej zieleni w mieście, musimy - m.in. poprzez podniesienie cen za parkowanie w SPP - wspierać konkurencyjność parkingów kubaturowych, by kierowcy tam zostawiali swoje auta, a nie wzdłuż ulic. Wówczas miejsca te będziemy mogli przeznaczyć na nowe nasadzenia, czy małą architekturę, co pozytywnie wpłynie na jakość przestrzeni i komfort pieszych w centrum miasta.

Korzyści dla wszystkich
Zmiana przepisów ma dać impuls do budowy parkingów kubaturowych. Bez podwyższenia stawek w strefie nie będą one opłacalną inwestycją. Ważne jest też zatrzymywanie samochodów jak najdalej od centrum - dlatego miasto buduje sieć parkingów Park & Ride. Powstaną między innymi na Starołęce, przy stacji PKP Poznań Strzeszyn, na Górczynie, przy węźle Grunwaldzka oraz przy stacji Poznań Podolany. Podobne parkingi powstają też w sąsiadujących gminach, by w jak największym stopniu ograniczyć napływ samochodów do miasta - obecnie do Poznania wjeżdża ok. 170 tysięcy aut dziennie.

Tak duża liczba samochodów spoza granic miasta utrudnia życie mieszkańcom dzielnic sąsiadujących ze śródmieściem. Dlatego od października strefa płatnego parkowania ma obejmować także Wildę i Łazarz. Dzięki temu mieszkańcy tych dzielnic i działający w nich przedsiębiorcy odzyskają miejsca parkingowe.
Celem zmian w przepisach nie jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta. Zgodnie z ustawą co najmniej 65 proc. wpływów za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania trafi z powrotem do śródmiejskich dzielnic. Za te pieniądze finansowany będzie transport zbiorowy, budowane będą nowe chodniki i drogi rowerowe. Pieniądze pozwolą też na zwiększenie zieleni i nasadzenia nowych roślin. Nowa uchwała to także dobre narzędzie w walce o czystsze powietrze i wyższy komfort życia w centrum Poznania oraz lepszą jakość przestrzeni publicznej.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania
Obejmie obszar Starego Miasta, gdzie zostanie uruchomiona 1 kwietnia i - w późniejszym czasie, jeśli zgodzą się na to radni - także Jeżyce (do ul. Polnej), gdzie ma ruszyć 1 czerwca. ŚSPP funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 oraz w soboty w godz. 8-18. Za pozostawienie pojazdu na Starym Mieście kierowcy zapłacą 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4 zł za drugą, a 7,9 zł za trzecią.
Wstępnie zaplanowano już, że na Jeżycach opłata będzie niższa: odpowiednio 5 zł, 6 zł i 6,9 zł.

Dzięki wprowadzeniu ŚSPP mieszkańcy centrum będą mogli łatwiej zaparkować swoje pojazdy. Pieniądze, które wydadzą na parkowanie, wrócą do dzielnicy - ustawa nakazuje, aby nie mniej niż 65% wpływów za postój w śródmiejskiej strefie przeznaczyć na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń.

Abonament mieszkańca - po nowemu
Abonament mieszkańca, uprawniający do parkowania w wybranym sektorze strefy na preferencyjnych warunkach, będą mogły kupić tylko osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacą podatki w Poznaniu. Zmiany dotyczą również wysokości opłat za abonament. Od kilkunastu lat jego koszt utrzymywał się na poziomie 10 zł miesięcznie - po zmianie uchwały będzie kosztował 30 zł na miesiąc. Mieszkańcy, którzy wykupią abonament na rok z góry, otrzymają jeden miesiąc gratis.

Nie zmieni się wysokość abonamentu mieszkańca na kolejny pojazd - będzie wynosić 150 zł miesięcznie.
Ważną zmianą dla osób wykupujących abonament będzie możliwość korzystania z pojazdów użyczonych, ale tylko instytucjonalnie czyli na zasadzie leasingu, kredytu czy samochodu służbowego. Nie będzie już można kupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną. Te rozwiązania pozwolą uszczelnić sprzedaż abonamentów, tak aby korzystali z nich faktycznie mieszkańcy Poznania, którzy mieszkają na obszarze strefy.

Stawki za parkowanie w SPP
Wprowadzenie ŚSPP będzie się wiązało z ujednoliceniem stawki za parkowanie w pozostałych obszarach działania strefy. Jesli zgodzą się na to radni, na Jeżycach oraz - po rozszerzeniu strefy - na Wildzie i Łazarzu stawka za pierwszą godzinę wyniesie 3,5 zł. Kolejne godziny będą kosztowały odpowiednio 4,2 zł i 4,9 zł.

Abonament dla osób z niepełnosprawnością
Wysokość abonamentu nie zmieni się (5 zł/miesiąc), ale będą mogły go kupić tylko osoby zameldowane i płacące podatki w Poznaniu i tylko na jeden samochód. Zastrzeżone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością (koperty) dostępne są dla osób uprawnionych bez opłat, a jest ich na terenie całej SPP ponad 280 sztuk.

Koperty komercyjne i przedsiębiorcy
Pozostanie możliwość wykupu koperty komercyjnej na cały miesiąc (na całą dobę). Cena takiej koperty będzie różniła się w zależności od lokalizacji. W ŚSPP wyniesie 900 zł, a na pozostałym obszarze strefy - 600 zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające tytuł prawny do lokalu w strefie będą mogły wykupić abonament na 25 dni z upustem aż 50%. Do tej pory bonifikata wynosiła tylko 25%.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.