Gdynia prowadzi regularne badania sposobów podróżowania w mieście i czynników skłaniających mieszkańców do dokonywania wyborów transportowych. Dzięki temu Zarząd Komunikacji Miejskiej zyskuje miarodajne dane służące ocenie podejmowanych działań. Ostatnie takie badanie zostało wykonane w ubiegłym roku.

 

Badania podejmowane w Gdyni służą zgromadzeniu informacji o preferencjach i zachowaniach przyjmowanych powszechnie w przemieszczaniu się po mieście. W ich realizacji Zarząd Komunikacji Miejskiej wspiera Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. W efekcie tej współpracy udaje się dobrać najwłaściwszą metodologię badań do przyjętych jego założeń teoretycznych.

Badania marketingowe „Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców Gdyni” mają charakter reprezentatywny. Próba obejmuje każdorazowo 1% mieszkańców w wieku od 16 do 75 lat, wybranych losowo. W badaniu zrealizowanym w 2013 roku próba badawcza objęła 2 tys. osób. Metodą badawczą jest wywiad indywidualny w gospodarstwach domowych, zatem ankieterzy musieli odwiedzić właśnie tyle wybranych mieszkańców miasta.

Badanie wykazało, że w gdyńskich gospodarstwach domowych wzrasta udział osób dysponujących samochodem osobowym. Ten udział sięgnął 74%, podczas gdy w poprzednim badaniu, wykonanym w 2010 roku, sięgał 64%. Wśród badanych w zeszłym roku gospodarstw domowych posiadających samochód 77% dysponowało tylko jednym pojazdem, a 77% osób eksploatujących samochody osobowe podawało siebie za głównych użytkowników tych pojazdów. Ponadto w badaniu 20% ankietowanych zadeklarowało posiadanie dwóch samochodów w gospodarstwie domowym.

Sposób wykonywania podróży miejskich badano zadając pytanie, w którym do wyboru były następujące odpowiedzi: zawsze transportem zbiorowym; przeważnie transportem zbiorowym; w równym stopniu transportem zbiorowym i samochodem osobowym; przeważnie samochodem osobowym; zawsze samochodem osobowym; w inny sposób (np. autobusy zakładowe, taksówki). Badanie wykazało, że zawsze transportem zbiorowym podróżuje 28,55% ankietowanych; przeważnie transportem zbiorowym – 18,28%; w równym stopniu transportem zbiorowym i samochodem osobowym – 11,23%; przeważnie samochodem osobowym – 16,47%. Natomiast na podróżowanie zawsze samochodem osobowym wskazało aż 25,18% respondentów ankiety. Ten wynik w zasadzie należy zsumować z liczbą respondentów wskazujących na przeważne podróżowanie po mieście własnym samochodem. Daje to więc ponad 40% udział indywidualnego ruchu w podróżach miejskich. Te dane stają się niepokojące wobec dostrzeganego w badaniach spadku łącznego udziału podróży transportem publicznym, wskazywanych przez respondentów jako wykonywanych zawsze i przeważnie. W tym badaniu okazało się, że jest to mniej niż 46% w podróżach miejskich, podczas gdy według standardów unijnych granicą wskazującą na zrównoważony rozwój transportu w mieście jest udział komunikacji publicznej sięgający 50% i powyżej.

Badanie preferencji w sposobie przemieszczania się po mieście oparto również na pytaniu odnoszącym się do podróży wykonanych przez respondentów w dniu poprzedzającym wykonanie ankiety. Jest to tzw. metoda fotografii dnia. W świetle tego okazuje się, że rzeczywistym sposobem podróżowania po mieście jest jazda własnym samochodem. W tej metodzie udział tych podróży sięgnął 52,90%, natomiast podróże autobusem - 25,31% udziału, trolejbusem – 13,95%, a miejską kolej – 6,38%. Wśród innych sposobów przemieszczania się po mieście wręcz śladowymi okazały się podróże wykonywane rowerem – 0,80%.

Realizowane w Gdyni badania preferencji w podróżowaniu służą wykonaniu również analizy szeregu czynników, które decydują o wyborze samochodu osobowego czy środka komunikacji zbiorowej. Wśród czynników determinujących sposób podróżowania po mieście dominują dwa decydujące o wyborze samochodu osobowego, to jest: większa wygoda i krótszy czas podróży. Na nie wskazało około 43% wszystkich odpowiedzi respondentów. Przy tym okazało się, że koszty podróży nie mają tu istotnego znaczenia. Trzecim w kolejności czynnikiem jest brak konieczności oczekiwania - 13% odpowiedzi. Jednak w stosunku do wyników badań z lat ubiegłych znaczenie tych trzech czynników nieco zmalało, a wzrosło natomiast takich jak: brak konieczności przesiadania się (9%), przewóz rzeczy i zakupów (8%) oraz przewóz dzieci (4%), a także zły stan zdrowia respondentów (3%).

Co natomiast powoduje, że osoby posiadające własne samochody decydują się jednak na podróże transportem publicznym? W tym przypadku odpowiedź nie zawiera się w jednym czynniku. Na tę decyzję składa się szereg różnych przyczyn. Ale oczywiście istotne stają się takie problemy jak zatłoczenie ulic (wskazanie 12,68% respondentów), trudności z parkowaniem (17,13%) i konieczność wniesienia opłaty za parkowanie (16,75%). Jednak co ciekawe, badania wskazały, że w tych wyborach wzrasta znaczenie takich czynników jak: niedyspozycje psychofizyczne (wskazanie 7,69% respondentów), warunki atmosferyczne (6,79%), zły stan techniczny samochodu (4,52%) i dostępność biletu metropolitalnego (1,43%).

***

Ostatnie gdyńskie badanie wskazało, że podstawowym sposobem podróży mieszkańców jest jazda własnym samochodem, który zapewnia większą wygodę i szybsze dotarcie do celu. Natomiast transportem zbiorowym w Gdyni przemieszcza się mniej niż połowa mieszkańców. Największe znaczenie w podróżach transportem zbiorowym w Gdyni mają autobusy i trolejbusy, natomiast zdecydowanie mniejsza rola przypada kolei miejskiej i regionalnej. Determinantami zmian wyboru sposobu podróży miejskich w Gdyni może stać się jedynie polityka transportowa miasta obniżająca relatywną atrakcyjność podróżowania samochodem osobowym.

AS

„Determinanty wyboru sposobu podróży przez mieszkańców Gdyni w świetle badań z 2013 roku” prezentowała Katarzyna Hebel z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Miasto i Transport. Mobilność w miastach” (Politechnika Warszawska, 27 marca 2014 r.).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.