edroga204Droga szybkiego ruchu przynosi korzyści ekonomiczne terenom, przez które przebiega, zwłaszcza w okolicy węzłów - to wstępny wniosek z ankiety przeprowadzonej przez PKD wśród jednostek samorządu terytorialnego. Opracowanie wyników zostanie zaprezentowane 23 września w Supraślu podczas Wschodniego Forum Drogowego.

Ankieta stanowiła element realizacji projektu badawczego „Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce na rozwój regionalny w latach 2007-2015”, realizowanego przez dr Agnieszkę Domańską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym.

W ciągu 10 lat, które upłynęły od poprzedniego badania, zrealizowano w Polsce szereg dużych inwestycji drogowych, co skłoniło badaczkę do ponownej analizy indywidualnej oceny korzyści/niekorzyści inwestycji drogowych z punktu widzenia środowisk lokalnych. Do udziału w ankiecie zaproszono samorządy gmin i powiatów położonych wzdłuż autostrad A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych S3 i S8.

Wpłynęło 61 odpowiedzi na ankietę. Generalna prawidłowość jest następująca: im większa jednostka (miasto w porównaniu z wiejską gminą) i im bliżej węzła na drodze szybkiego ruchu, tym bardziej widoczne są korzyści.

Przykładem miasta, które bardzo skorzystało na bliskości autostrady A1 są Żory (woj. śląskie). Na terenach inwestycyjnych ulokowały się nowe przedsiębiorstwa branż motoryzacyjnej, metalowej i przemysłu maszynowego. Przewidując ułatwienie dostępu dla potencjalnych turystów, miasto przygotowało ciekawa ofertę kulturalną i turystyczną, m.in. powstało Muzeum Ognia i Miasteczko Westernowe, które generują ruch odwiedzających. Powstały nowe stacje paliw i hotele. Dzięki bliskości autostrady w Żorach umieszczono trzecią lokalizację Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co przyciągnie kolejnych inwestorów. Budowa autostrady pociągnęła również za sobą inwestycje drogowe, prowadzone przez samorząd. Wybudowano m.in. północną obwodnicę Żor w ciągu drogi wojewódzkiej 935.

Podobne zjawiska, choć w innej skali, zaobserwowano w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie) po wybudowaniu fragmentu drogi S8 z obwodnicą Wyszkowa i mostem na Bugu. W okresie budowy (lata 2006-2008) do Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszono zapotrzebowanie na ponad 200 kierowców samochodów ciężarowych, ponad 300 pracowników budowlanych, a ponad 100 dodatkowych pracowników zatrudniły zakłady gastronomiczne. Po wybudowaniu drogi, w pobliżu węzłów zaczęły się lokować duże firmy. Centrum Logistyczne dużej sieci handlowej zgłosiło zapotrzebowanie na 220 pracowników, co oznacza że pozytywne efekty na lokalnym rynku pracy trwają po zakończeniu inwestycji.

W powiecie wyszkowskim wskaźnik bezrobocia, który w roku 2004 wynosił 27,6%, w roku 2013 spadł do 14,5%. Przyczyniły się do tego nie tylko nowe zakłady pracy (związane z logistyką i obsługą ruchu samochodowego) ale również ułatwienie dzięki drodze S8 dojazdu do Warszawy, gdzie pracę znajduje co drugi mieszkaniec powiatu zatrudniony poza swoim miejscem zamieszkania. Interesującym przypadkiem z tego terenu, ilustrującym zmieniający się, ale trwały wpływ budowy drogi na lokalne życie ekonomiczne, jest kopalnia kruszywa naturalnego, uruchomiona na potrzeby budowy drogi. Po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko zostało zalane wodą, a nad zbiornikiem wodnym przedsiębiorca wybudował luksusowy hotel.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.