electric chargeDo czego uprawniony jest pojazd bezemisyjny? Gdzie może bezpłatnie parkować? Czy może jeździć po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów?

 

Pojazd elektryczny uprawniony jest do:
- poruszania się po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów, zgodnie z art. 148 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
- bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (wyłącznie na czas ładowania, dotyczy również pojazdów hybrydowych typu plug-in), zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa wprowadza między innymi zapisy nadające użytkownikom pojazdów elektrycznych przywileje w poruszaniu się po przestrzeni publicznej.

Dodatkowo, Kraków wprowadził kolejne udogodnienia, takie jak możliwość wjazdu na określone ulice w strefach ograniczonego ruchu (tabliczka pod znakiem B1 z adnotacją: Nie dotyczy pojazdów: z siln. elektr. bez przyczep.

Ponadto, zgodnie z zapisami uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z 22 listopada 2017 r. „w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat”, posiadacze pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych zarejestrowanych na terenie Krakowa, po wykupieniu za kwotę 100 zł miesięcznie abonamentu typu „E” mają również możliwość wjazdu na określone ulice w strefie ograniczonego ruchu (tabliczka pod znakiem B1 z adnotacją: nie dotyczy pojazdów: mieszkańców (abonament postojowy mieszkańca E).

W przypadku pojazdów hybrydowych, abonament E również upoważnia do parkowania we wszystkich strefach płatnego parkowania.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.