image002Dwa nowe w miejsce jednego dotychczasowego drzewa, brak nowych barier w drodze do lasu, możliwie największa liczba detali projektowana z mieszkańcami, budowa drogi nie wcześniej niż w 2030 roku - Urząd Miasta w Katowicach zdefiniował zasady realizacji „Tramwaju na południe” oraz opisał aktualny status realizacji tego przedsięwzięcia.

Obecnie główne działania związane z realizacją „Tramwaju na południe” skupiają się na przygotowaniu dokumentacji przetargowej, na bazie której zostanie wybrana firma odpowiedzialna za opracowanie projekt budowlanego. W tym celu przeprowadzano dziesiątki analiz, konsultacji i rozmów doprecyzowujących wiele aspektów inwestycji m.in. z PKP PLK, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i TAURON Ciepło. Odbyły się także indywidualne spotkania z mieszkańcami, w sąsiedztwie których będzie przebiegała linia.

- To jedna z trudniejszych i bardziej skomplikowanych inwestycji ostatnich lat. W sferze publicznej powoduje to możliwość pojawienia się niedomówień, nieprecyzyjnych informacji, a w konsekwencji szeregu obaw. Dlatego, aby jednoznacznie zdefiniować intencje przyświecające Urzędowi Miasta, sformułowaliśmy katalog podstawowych zasad, zgodnie z którymi będziemy chcieli zrealizować tę inwestycję – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W myśl tych zasad nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej, nie tworząc tym samym nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Projektanci, w możliwie największej liczbie detali, będą musieli uwzględnić opinię mieszkańców. Projektowana równocześnie z torowiskiem tramwajowym i ścieżką rowerową nowa droga, powstanie najwcześniej w 2030 r. Istotne rozstrzygnięcie dotyczy także terenów zielonych - gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejsce jednego dotychczasowego zostaną zasadzone dwa nowe drzewa.   

- Zależy nam także, aby wszyscy mający wpływ na realizację tej inwestycji pamiętali, że jest ona elementem całego pakietu rozwiązań mających poprawić komunikację na południu miasta. W jego skład wejdą także nowe autobusy i tramwaje, obiekty Park & Ride, budowa wielopoziomowych skrzyżowań w ciągu ulicy DK 81 w Piotrowicach i Giszowcu - mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic odpowiedzialny za realizację inwestycji. – Dowodem, że przyjęte zasady są i będą respektowane jest decyzja sprzed kilku dni dotycząca korekty przebiegu linii tramwajowej, zgodnie z częścią postulatów mieszkańców - dodaje.

Na wniosek mieszkańców ulic Glebowej, Jagodowej i Jarzębinowej linia, która pierwotnie miała przebiegać w sąsiedztwie zabudowy, będzie poprowadzona wzdłuż istniejącej infrastruktury kolejowej.

Budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 roku, a jej koszt szacowany jest w chwili obecnej na 110 mln zł, z czego w większości ma być dofinansowana ze środków UE. Średni czas podróży tramwajem z Kostuchny do Rynku wyniesie w godzinach szczytu tylko 20-24 minuty.

Przebieg linii tramwajowej  i ścieżki rowerowej:
- Odcinek w ul. Rzepakowej od pętli „Brynów” do ul. Kolejowej
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów” wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.

- Skrzyżowanie z ul. Kolejową
Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ulicy Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.

- Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową
Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej.

- Skrzyżowanie z linią kolejową
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.

- Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową  do ul. Szenwalda
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.

- Odcinek od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej - częściowo przebudowanej.

- Odcinek w ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.

- Odcinek w ul. Cegielnia Murcki
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.

- Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej, bez jakiegokolwiek zajmowania terenu rezerwatu „Ochojec” i ingerencji w zabudowę mieszkaniową.

- Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej - częściowo przebudowywanej.

- Odcinek wzdłuż ul. Radockiego
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi.

- Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu Park&Ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Zabłockiego.

- Odcinek wzdłuż ulicy Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.

- Pętla „Kostuchna” przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej
Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusowa.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.