contentmap_plugin

20171010 093101Zakończyła się budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las. 3 listopada nastąpił odbiór techniczny inwestycji.

 

Projekt pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” był kontynuacją wybudowanego w 2015 roku ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fromborskiej.

Inwestycja zakładała między innymi:
- budowę ponad 2 kilometrów ciągu rowerowo-pieszego o nawierzchni bitumicznej,
- remont i regulację zjazdów (27 zjazdów indywidualnych do posesji oraz 11 zjazdów publicznych),
- budowę oświetlenia ulicznego – 111 słupów z oświetleniem LED,
- budowę 4 zatok autobusowych,
- montaż wiat przystankowych – 5 szt. (w tym jedna na istniejącej zatoce autobusowej),
- przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,
- oznakowanie i ustawienie obiektów małej architektury – 4 ławki i kosze na śmieci.

20171019 08265420171019 09203520171024 18192320171024 182004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość projektu wyniosła prawie 4,5 mln zł brutto, z czego ok. 1,6 mln zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.