edroga234Projekt “CBСycle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Głównym celem programu jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Jest współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską.

 

Trzyletni projekt przyczyni się do promocji kultury lokalnej, zachowania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego. Jego ideą jest poprawa atrakcyjności i konkurencyjności obwodu kaliningradzkiego i regionów Polski północno-wschodniej dzięki zintegrowanym i połączonym z siecią EuroVelo trasom rowerowym.

Partnerami są: administracja gminy miejskiej Swietłogorsk, administracja gminy miejskiej Pionierskij, administracja gminy miejskiej Zielenogradsk, województwo warmińsko-mazurskie, Europejska Fundacja Ochrony Zabytków oraz państwowa instytucja publiczna obwodu kaliningradzkiego “Administracja obiektów drogowych obwodu kaliningradzkiego".

Całkowity budżet projektu “CBСycle: transgraniczne trasy rowerowe dla Promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" wynosi 4,5 mln euro. Wkład finansowy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w koszty projektu wyniesie blisko 4,1 mln euro, natomiast partnerzy projektu zapewnią współfinansowanie w łącznej kwocie prawie 454 tys. euro.

Projekt zakłada budowę nowej trasy rowerowej w strefie przybrzeżnej obwodu kaliningradzkiego. Długość ścieżki rowerowej łączącej Zielenogradsk z osadą Primorje gminy miejskiej Swietłogorsk wyniesie 33,94 km. Ponadto zostanie opracowany i wydany w języku angielskim, polskim i rosyjskim schemat i katalog tras rowerowych o znaczeniu transgranicznym zlokalizowanych w obwodzie kaliningradzkim i północno-wschodniej Polsce o łącznym nakładzie 7 tys. egzemplarzy. W rezultacie ponad 80 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego zostanie włączonych w jednolite transgraniczne szlaki turystyczne.

Zorganizowane zostaną również trzy wyjazdy studyjne dla profesjonalistów zaangażowanych w rozwój infrastruktury rowerowej i turystyki. Jeden z nich oparty będzie na doświadczeniach związanych z budową i promocją szlaku rowerowego GreenVelo w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast dwa pozostałe będą poświęcone powstającej w ramach projektu trasie rowerowej w obwodzie kaliningradzkim, a także innym obszarom regionu wykazującym potencjał dla rozwoju turystyki rowerowej.

W perspektywie długotermonowej projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury, zachowania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszarów przygranicznych, promocji turystyki przyjaznej środowisku oraz wzmocnieniu współpracy transgranicznej.

Źródło: UMW W-M

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.