edroga649Od 18 kwietnia w Częstochowie prowadzone są badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Do 13 maja ankieterzy odwiedzą 2 tys. gospodarstw domowych. Ankieta posłuży stworzeniu analizy transportowej, będącej elementem planu mobilności miejskiej.  

- W obecnym okresie programowania środków unijnych mamy zapewnione dofinansowanie do inwestycji wspierających komunikację i transport zbiorowy. Planujemy m.in. zmodernizować linię tramwajową, zainwestować w kolejne nowe tramwaje i autobusy, projektujemy też centra przesiadkowe. Środki chcemy wykorzystać optymalnie, a system komunikacji w mieście udoskonalać zgodnie z wolą częstochowian – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.  

Dlatego Częstochowie przeprowadzone zostaną kompleksowe badania ankietowe preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Mają one na celu ocenę obecnego systemu komunikacji publicznej i znalezienie jego potencjalnie słabszych stron, a następnie wyznaczenie kierunków - zarówno rozwoju infrastruktury, jak i organizacji przewozów, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zakres badań obejmie nie tylko tory tramwajowe, przystanki i przebieg linii autobusowych, ale również ścieżki rowerowe, punkty przesiadkowe i politykę parkingową.

W końcowej fazie etapu badań w formie wywiadów bezpośrednich, ankieta udostępniona zostanie także online i każdy zainteresowany częstochowianin będzie miał możliwość jej wypełnienia, a tym samym „dołożenia” swojej opinii w sprawie komunikacji. Ankieta online będzie dostępna w maju, a w końcu czerwca mają być znane wyniki i analiza badań wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Ankieta oraz badania ruchu, które będą prowadzone równolegle, są elementem szerszych działań, mających na celu przygotowanie nowej kompleksowej strategii rozwoju miasta powiązanej z miejskim programem rewitalizacji i planem mobilności miejskiej.

Źródło: UM Częstochowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.