bus 690508 1920Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska został opracowany w odpowiedzi na współczesne wyzwania transportowe Gdańska. Odnosi się do transportu osób i towarów, celów podróży, wszystkich form podróży oraz uwzględnia wszystkie sieci transportowe. W pracach nad planem brali udział mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji. Gdańscy radni przyjęli go jednomyślnie.

 

Podstawowym celem prac było opracowanie Planu Działań wpisującego się w strategię rozwoju Gdańska, w tym przede wszystkim w kontekście transportu, mobilności i dążenia do poprawy jakości przestrzeni publicznych.

- Chcemy odwrócić tendencję sposobu poruszania się po naszym mieście, aby doprowadzić do wzrostu korzystania z transportu publicznego oraz pieszego czy rowerowego, a zmniejszyć transport indywidualny. Takie są również główne cele planu zrównoważonej mobilności, rekomendowane także przez mieszkańców. Będziemy korzystać ze wszystkich dostępnych środków by je realizować – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej.

Prace nad planem
Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska (SUMP) rozpoczęły się w maju 2016 r. i trwały do kwietnia 2018 r. Został on opracowany w odpowiedzi na współczesne wyzwania transportowe Gdańska, w ramach projektu CityMobilNet z programu URBACT III, realizowanego w latach 2016-2018.

W ciągu prawie dwóch lat przeanalizowano istniejące już dokumenty oraz zmiany zachowań transportowych na przestrzeni ostatnich lat, pojawienie się nowych alternatyw transportowych takich, jak na przykład car-sharing oraz wzrost zapotrzebowania na transport towarów w obrębie miasta. W pracach uwzględniono także uwarunkowania społeczne i przestrzenne np. nowe obiekty mieszkaniowe i biurowe, elastyczne godziny pracy, koncentracja handlu w dużych centrach handlowych, wydłużone godziny pracy.

Warsztaty z mieszkańcami
Oprócz warsztatów dla Rad Dzielnic w ramach prac na planem odbyły się również cztery spotkania warsztatowe dla mieszkańców w takich obszarach jak: polityka parkingowa, ruch pieszy i rowerowy, transport zbiorowy i zarządzanie mobilnością.

- Podczas wszystkich spotkań, niezależnie od podejmowanej tematyki, podstawowym wątkiem był ruch pieszy oraz brak zgody na zawłaszczanie przestrzeni przez auta. Mieszkańcy Gdańska mają większą świadomość i nie boją się mówić głośno o potrzebach – przede wszystkim niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Znajduje to odzwierciedlenie w opracowanym Planie Działań – najwięcej zadań, bo aż dziewięć zawartych zostało w bloku Ruch pieszy i rowerowy, przestrzeń publiczna – wyjaśnia Karolina Orcholska, kierownik projektu.

Pierwszym z 6 określonych celów jest Poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego, a drugim poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wątek warunków i bezpieczeństwa pieszych przewija się także w innych obszarach działań np. w parkowaniu. Tutaj warto wspomnieć o ochronie przestrzeni pieszych oraz braku zgody społecznej na niepożądane parkowanie pojazdów.

- Rowerową stolicą Polski już jesteśmy i należy trzymać obrany kurs. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, żeby oddać ukłon pieszym, a każdy z nas jest pieszym, i stać się również liderem w działaniach na rzecz ruchu pieszego oraz przestrzeni publicznych – dodaje Karolina Orcholska.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a efekty i podsumowanie spotkań przedstawione zostały w Raportach udostępnionych na stronie GZDiZ.

Szczegółowe cele planu
Szczegółowe cele planu zostały opracowane we współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, organami politycznymi oraz administracją i stanowią zbiór głównych wytycznych, który określa ramy dla całego procesu. Przeprowadzono szereg konsultacji z zakresu przyszłości transportu i mobilności w mieście. Horyzont czasowy dla wyznaczonych celów to 2030 rok.

Cele Planu:
Cel 1 Poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego, co w efekcie powinno przełożyć się na większą liczbę podróży wykonywanych pieszo i rowerowo.

Cel 2 Wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, co w efekcie powinno przełożyć się na w tym m.in. zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych czy wzrost poczucia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Cel 3 Poprawa dostępności do środków transportu, alternatywnych względem samochodu osobowego wykorzystywanego indywidualnie, dla wszystkich podróżujących na wszystkich obszarach miasta, co w efekcie powinno przełożyć się na inwestowanie w modernizację i rozwój infrastruktury dla użytkowników niezmotoryzowanych (w szczególności osób z ograniczoną mobilnością).

Cel 4 Wzrost udziału podróży transportem zbiorowym w podróżach ogółem, co w efekcie powinno przełożyć się na pod¬niesienie jakości powiązań transportu zbiorowego z transportem pieszym i rowerowym, podniesienie jakości i dostępności do usług.

Cel 5 Redukcja negatywnego oddziaływania transportu na ludzi, zdrowie i środowisko, co w efekcie powinno przełożyć się na redukcję emisji gazów, hałasu, wykorzystywania przestrzeni pod transport, zawłaszczania przestrzeni publicznej przez parkujące pojazdy itp.

Cel 6 Wzrost jakości i dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich użytkowników i we wszystkich obszarach miasta, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost jakości i komfortu życia w mieście.

Realizacja założeń zawartych w dokumencie odbywać się będzie przez zaangażowanie wszystkich jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych, a także mieszkańców w oparciu o stworzony plan działań. Monitorowanie procesu następować będzie co 12 miesięcy przy wykorzystaniu wskaźników określonych w planie działań.

Wdrożenie założeń Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gdańska oraz konsekwentna realizacja wyznaczonych w planie celów pozwoli na wykorzystanie potencjału transportowego, usprawnienie i ułatwienie podróżowania, a także stworzenia miasta przyjaznego i nowoczesnego.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gdańska

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.