edroga969W 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się w styczniu programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 r., a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych wyniesie 85 proc.

- Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Wdrożenie w województwie pomorskim wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że ostatecznym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie, a w szczególności aglomeracji trójmiejskiej.

Jednym z elementów polityki zwiększania atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego było wybudowanie przez samorząd województwa pomorskiego całkowicie nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii kolejowej wybudowanej w Polsce po roku 1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz tzw. korytarzem kościerskim. Towarzyszące temu inwestycje miast w infrastrukturę dojazdową oraz tabor w komunikacji miejskiej, powodują, iż wspólny cel samorządów staje się realny.

- Jeszcze wiele pozostaje do zrobienia – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Obecnie, przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, planowane są inwestycje dotyczące węzłów transportowych na terenie gmin Obszaru Metropolitalnego oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych województwa. Jednocześnie chcemy pozyskać środki ujęte w tzw. programach krajowych, na jakże ważne dla rozwoju województwa: zakup taboru kolejowego, elektryfikację linii PKM oraz dalszą modernizację podstawowej sieci linii kolejowych.

Głównym celem uruchamianego programu jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej.

W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców. Zakłada się, iż wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie.

Niestety istniejący system transportu zbiorowego w województwie pomorskim, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości racjonalnego wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2500 linii transportu zbiorowego (różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.

Dlatego program zakłada następujące cele:  
- uproszczenie procedur zakupu biletów jednorazowych, okresowych, łączonych w komunikacji pasażerskiej;
- niskokosztowe zwiększenie sieci i kanałów dystrybucji wszystkich rodzajów biletów;
- wprowadzenie pełnej możliwości precyzyjnego rozliczania przychodów z opłat pomiędzy poszczególnych organizatorów, operatorów i przewoźników;
- umożliwienie pozyskiwania danych dotyczących przewozów przydatnych dla organizatorów, m.in. na temat potoków pasażerskich, położenia pojazdów w danej chwili itd.;
- wprowadzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej, dostępnej na całym obszarze objętym integracją.

Dzięki wprowadzeniu systemu pasażerowie uzyskają możliwość realizowania podróży na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego – w dowolnych relacjach i przy wykorzystaniu środków transportu dowolnych przewoźników. Podstawowym wymogiem stawianym projektowanemu systemowi jest to, by był on w pełni otwarty na niskokosztowe łączenie z systemami zewnętrznymi (funkcjonującymi lub obecnie wdrażanymi u partnerów zagranicznych) oraz na włączenie do niego wszystkich organizatorów/emitentów biletów w regionie.

Pasażerowie będą mogli płacić za przejazd w różny sposób (u wszystkich organizatorów i przewoźników):
- za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon);
- gotówką – w automatach na peronach i węzłach integracyjnych – wydruk biletu z kodem kreskowym lub QR;
- kartą płatniczą (bankową kartą zbliżeniową);
- kartą dedykowaną (zbliżeniową).

Pasażer będzie miał możliwość optymalizowania opłat za przejazd (dobór najdogodniejszej taryfy w celu zmniejszenia opłaty ponoszonej przez pasażera).

Inne udogodnienia dla pasażerów:
- informacja pasażerska zintegrowana dla województwa pomorskiego – pasażer komunikacji publicznej w będzie miał dostęp do regionalnej informacji pasażerskiej wszystkich organizatorów transportu publicznego i przewoźników w regionie wraz z możliwością planowania oraz optymalizacji taryfowej podróży,
- planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- oferowanie produktów turystycznych komercyjnych (np. łączone opłaty za przejazd i usługi turystyczne).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.