edroga234Jak będzie rozwijana sieć dróg rowerowych w Toruniu? Gdzie powstaną nowe trasy? Jaki będzie ich standard? Jakie ułatwienia dla ruchu rowerowego wprowadzi miasto? Prezydent Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023".

Obecnie w Toruniu są prawie 104 kilometry tras dla rowerów, w tym 85 kilometrów dróg dla rowerów, 16 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych oraz 3 kilometry pasów dla rowerów. Ponad 82 kilometry tras ma nawierzchnię asfaltową. Te dane pokazują ogromny postęp w dziedzinie tworzenia udogodnień dla rowerzystów w naszym mieście, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Dla porównania warto podać, że na początku roku 2006 w Toruniu było dostępnych jedynie 28 kilometrów ścieżek rowerowych.

Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023 stanowić będzie podstawowy dokument prezentujący zarówno bilans ostatnich 10 lat, jak i wizję rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu. Zdefiniuje na najbliższe kilka lat najważniejsze działania miasta w zakresie polityki rowerowej. Zaplanowany w niej będzie docelowy kształt systemu tras rowerowych w mieście, w zakresie obejmującym trasy główne czyli międzydzielnicowe, trasy zbiorcze czyli lokalne oraz rekreacyjne. Naszkicowane zostaną scenariusze i plany działań inwestycyjnych zmierzające do uzyskania spójności systemu tras, jak również program drobnych usprawnień mogących przynieść relatywnie największe efekty w łatwości poruszania się rowerem po Toruniu. Zaproponowane zostaną także propozycje konkretnych rozwiązań technicznych dla poszczególnych elementów tras. Dlatego właśnie tak ważne jest, by torunianie korzystający z rowerów zaangażowali się w tworzenie tego dokumentu.

Jak jest tworzona koncepcja?
W ramach tworzenia dokumentu zaplanowane zostały działania zmierzające do pozyskania najważniejszych danych o obecnych warunkach do przemieszczania się rowerem. Przeprowadzona została w terenie szczegółowa inwentaryzacja istniejącej na terenie miasta infrastruktury rowerowej, wykonane szczegółowe badania ruchu rowerowego, poddano ocenie wdrażanie obowiązującej do końca 2016 koncepcji tras. Trwa również analiza danych z wypadków z udziałem rowerzystów oraz uproszczony audyt funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego. Wszystkie informacje zamieszczone zostaną w koncepcji.

Konsultacje dokumentu odbywają się w dwóch etapach:
- I etap - od 21 listopada do 5 grudnia - to ankieta internetowa, za pomocą której zbierane będą ważne informacje dotyczące toruńskich rowerzystów, ich preferencji i problemów, ich priorytetów w zakresie działań inwestycyjnych, oceny aktualnego stanu infrastruktury rowerowej i działań miasta w zakresie jej tworzenia. Wyniki ankiety będą doskonałym materiałem uzupełniającym dane zgromadzone w toku dotychczasowych prac nad koncepcją, takich jak wstępna propozycja docelowego szkieletu tras, mapa inwentaryzacyjna, mapa rozwoju infrastruktury rowerowej w latach 2006-2016 i będą wykorzystane do stworzenia finalnej wersji koncepcji. Materiałem pomocniczym jest tu internetowa mapa inwentaryzacyjna istniejących, realizowanych i docelowych tras rowerowych w mieście.

- II etap, który będzie przeprowadzony w 2017 r., to spotkanie otwarte, na którym będzie prezentowana robocza wersja koncepcji, poddawana ocenie mieszkańców, zbierane będą uwagi i propozycje zmian czy uzupełnień. W czasie drugiego etapu konsultacji wersja robocza dokumentu będzie oczywiście dostępna także w sieci internetowej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.