edroga617Na lutowej sesji rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika.

Zaproponowane w planie działania mają przyczynić się do zróżnicowania wykorzystania środków transportu, by ograniczyć najmniej efektywny ekonomicznie, przestrzennie i ekologicznie ruch samochodów osobowych w mieście. Efektem ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii. Nadrzędnym celem wprowadzenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej jest poprawa jakości życia w mieście.

- Chcemy aby przestrzeń, głównie śródmieścia, ale nie tylko, funkcjonowała w sposób przyjazny - zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Dlatego musimy zmienić priorytety, wskazując na pieszych, rowerzystów, transport zbiorowy, a dopiero potem na samochody. Ważne, że chcemy również wskazywać na przestrzenie wspólne dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego, myślę tu na przykład o centrach przesiadkowych, jakie chcemy stworzyć na Paruszowcu, w okolicach dworca komunikacji miejskiej czy w pobliżu głównego dworca PKP. Takim symbolem będzie tunel na Paruszowcu, na budowę którego mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie miasta.

Projekt planu powstawał przy wykorzystaniu narzędzi partycypacji publicznej, w formie warsztatów z mieszkańcami. Dodatkowo, mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do opracowania dzięki jego umieszczeniu na stronie internetowej miasta. Cześć zgłoszonych uwag została uwzględniona.

Warto dodać, że ubieganie się o fundusze europejskie przeznaczone na rozwój infrastruktury transportowej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie możliwe wyłącznie na podstawie przeprowadzonej diagnozy zawartej w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika.

Korzyści wynikające z dobrego zarządzania mobilnością w mieście:

- zwiększa się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ulice są bardziej przyjazne dla mieszkańców,
- zmniejsza się zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia i hałasem,
- poprawia się jakość przestrzeni publicznych w centrum miasta i dzielnicach mieszkaniowych. Ulice odzyskane dla życia publicznego i sąsiedzkiego,
- zmniejsza się zatłoczenie ulic. Sprawniej i szybciej można dotrzeć do miejsc, w których chcemy załatwić nasze codzienne sprawy, a przez to oszczędzamy czas i pieniądze,
- uporządkowane parkowanie i efektywnie wykorzystanie istniejących miejsc postojowych,
- usprawnienie transport ładunków na terenie miasta. Przewożenie produktów w samochodach ciężarowych nie jest już tak uciążliwe dla mieszkańców jak uprzednio,
- w lepszy sposób wykorzystane możliwości oferowane przez komunikację zbiorową. Autobusy stają się atrakcyjną alternatywą dla samochodu,
- budowa koalicji mieszkańców wokół idei zmian w przestrzeni miasta. Przekształcenia komunikacyjne nie budzą protestów społecznych,
- poprawia się wydajność i efektywność kosztową transportu osób i ładunków. Więcej pieniędzy pozostaje w portfelach mieszkańców i budżecie samorządu.

Spójna polityka mobilności, czyli sytuacja, w której wszystkie zmiany w zakresie mobilności prowadzone są zgodnie z przygotowanym uprzednio planem, zarówno pod względem merytorycznym, jak i czasowym:

- budowie obwodnicy towarzyszy uspokajanie ruchu w śródmieściu, a także zmiana polityki parkingowej (ograniczanie liczby miejsc w centrum, zbilansowane na parkingach położonych na zewnątrz tego obszaru),
- rozwijane są alternatywne względem motoryzacji indywidualnej sposoby poruszania się – tworzy się infrastrukturę przyjazną pieszym i rowerzystom, poprawia się ofertę rozkładową komunikacji miejskiej,
- mieszkańcy częściej korzystają więc z autobusu lub roweru, ponieważ stanowią dla nich atrakcyjną alternatywę w zakresie podróży z domu do pracy, na zakupy lub do miejsc rekreacji i wypoczynku, w szczególności w zakresie dojazdów na krótkich dystansach,
- w przypadku podróży na większe odległości korzystają z węzłów przesiadkowych, które umożliwiają sprawną zmianę środka transportu: z roweru na autobus, z autobusu na pociąg itd.,
- zmianom w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu towarzyszą akcje społeczne, które pokazują, dlaczego przyjęto inne niż dotychczas założenia rozwojowe. Zmiana przyzwyczajeń i zachowań skutkuje poprawą stanu środowiska, a ostatecznie – zdrowia mieszkańców.

Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.