dom cien23 października Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie standardów i wytycznych przy projektowaniu przestrzeni publicznej dostępnej dla każdego – bez względu na wiek i sprawność.

- Wprowadzamy jeden z przełomowych dokumentów nie tylko w skali miasta, ale również w skali Polski. Takie kompleksowe opracowanie ma niewiele samorządów. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” to zbiór wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy, podpisując zarządzenie.

„Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” wskazują, jak projektować i wykonywać m.in. chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej – głosowej czy dotykowej. Ale nie tylko – wytyczne dotyczą także parków, placów zabaw, obiektów sportowych, a nawet pomieszczeń z przewijakami dla niemowląt. Te standardy są po to, aby przestrzeń miasta była jak najbardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta uwzględniając różne potrzeby i możliwości wynikające z wieku i sprawności. Dla osób starszych, małych dzieci, osób z niepełnosprawnościami. Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Zgodnie z podpisanym zarządzeniem, projektowanie i realizacja dostępnej przestrzeni publicznej będzie odbywać się poprzez stosowanie równocześnie uzupełniających się „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” oraz „Standardów i wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych” (przyjęty w listopadzie 2016 r.).

Zarządzenie o standardach dostępności zobowiązuje jednostki i spółki miejskie do stosowania tych zapisów w praktyce – od planowania, projektowania, przez realizację po utrzymanie infrastruktury. Miasto rekomenduje stosowanie tych standardów także przez inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów, developerów i inne instytucje.

Prace nad dokumentem trwały dwa lata, a w jego przygotowanie były zaangażowane środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, eksperci, jednostki miejskie oraz mieszkańcy. Uzupełnieniem będzie przygotowywana, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót prowadzonych z uwzględnieniem standardów infrastruktury dla pieszych. Gotowe specyfikacje pomogą precyzyjnie określać zakres i jakość robót w ogłaszanych przetargach. Dzięki nim, potencjalni wykonawcy, np. remontu czy budowy chodnika, będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje o materiałach budowlanych potrzebnych do realizacji zlecanych prac oraz sposobie ich wykonania.

Wdrożenie i monitoring „Standardów dostępności dla m.st. Warszawy” jest zadaniem pełnomocnika ds. dostępności wraz z powołanymi w biurach, dzielnicach i jednostkach koordynatorach. Wprowadzenie „Standardów dostępności dla m.st. Warszawy” jest bezpośrednią realizacją zapisów Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020 przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy oraz art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez RP w 2012 r.

Blisko 620 barier architektonicznych zlikwidowanych w trzy lata
Co roku Warszawa wydaje ponad milion złotych na likwidację barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz z małymi dziećmi. W trakcie trzech edycji tego projektu z mapy miasta usunięto 617 takich miejsc (na łączną kwotę 3,7 mln zł). W tym roku niemal za 2 mln zł zmieni się 168 takich miejsc. Poza tym drogowcy usuwają bariery architektoniczne w ramach weekendowych wymian nawierzchni, budowy i remontów chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych – to jest już standard przy tych pracach. W tym roku ZDM przebudował 44 przystanki autobusowe, likwidując bariery architektoniczne i wprowadzając rozwiązania wspomagające, takie jak pasy prowadzące, czy pasy ostrzegawcze przed zbliżaniem się do krawędzi peronu. Kolejnym krokiem jest kwestia likwidacji istniejących barier jak chociażby na Trasie Łazienkowskiej. Aktualnie trwają intensywne przygotowania do remontu w 2018 r. przystanków przy placu Na Rozdrożu, aby zapewnić dostępność tego miejsca. W kolejnych 4-5 latach planowane są prace adaptacyjne na wszystkich węzłach komunikacyjnych Trasy Łazienkowskiej, aby zapewnić kompleksową dostępność tej jednej z podstawowych tras komunikacyjnych miasta. Wszystkie inwestycje będą realizowane już zgodnie z przyjętymi „Standardami dostępności dla m.st. Warszawy”.

Mieszkańcy podróżują dziś bezpiecznie, szybko i w komfortowych warunkach. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na stołeczne ulice i tory wyjechało aż 281 tramwajów niskopodłogowych, 1072 niskopodłogowych autobusów, 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów SKM. Obecnie wszystkie linie autobusowe są obsługiwane przez pojazdy niskopodłogowe. A miasto planuje już kolejne zakupy - 800 autobusów, 45 pociągów metra, 21 pociągów SKM oraz 213 tramwajów.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.