poland 910497 960 720Wygląd i sposób urządzenia miasta mają wielki wpływ na jakość życia, dlatego Warszawa podejmuje kolejne kroki, aby zadbać o estetykę przestrzeni publicznej. Zaczyna się ustawowy etap wyłożenia projektu uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu.

 

- Zaczynamy kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej. Zapraszam mieszkańców do aktywnego udziału i zapoznania się z dokumentem, który wprowadzi ścisłe regulacje dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Zadbajmy o estetykę naszego miasta i wspólnie wypracujmy zasady i rozwiązania, które pomogą uporządkować jego przestrzeń – mówiła Hanna Gronkiewicz Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Do 2015 roku samorządy miały bardzo ograniczone możliwości walki z nielegalnymi i szpecącymi reklamami. Sytuację zmieniło dopiero uchwalenie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli tzw. „ustawy krajobrazowej”, powstałej z inicjatywy prezydenta Komorowskiego. Dokument ten wprowadził istotne zmiany w szeregu ustaw, dając samorządom narzędzia do skuteczniejszej ochrony przestrzeni, m.in. poprzez możliwość uchwalania lokalnych przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, nakładania opłat za umieszczanie nośników reklamowych widocznych w przestrzeni publicznej i karania inwestorów nieprzestrzegających tych przepisów.
Warszawa kilka dni po wejściu w życie ustawy we wrześniu 2015 r. przyjęła głosami radnych stosowną uchwałę i rozpoczęła prace nad regulacjami, które będą obowiązywały na terenie całego miasta.

Konsultacje z mieszkańcami
Projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym na przełomie czerwca i lipca 2017 roku, a po ich zakończeniu szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi. Efektem dyskusji i wymiany opinii jest publikacja „Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy. Przewodnik po projekcie. Jak zmienią się nośniki reklamowe, szyldy, mała architektura, ogrodzenia”, która tłumaczy skomplikowane zapisy dokumentu.

Teraz zaczyna się kolejny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zapisami uchwały krajobrazowej w specjalnym punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (30 października i 14 listopada), natomiast 6 listopada w tym samym miejscu odbędzie się debata publiczna.

W ramach konsultacji ponownie można składać uwagi do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 3 grudnia br. Po ich zakończeniu projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Warszawska uchwała krajobrazowa ma regulować różne kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane.

Projekt zakłada m.in. że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych. Nośniki reklamowe staną jedynie wzdłuż wyznaczonych ulic. Ograniczona będzie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych. Siatki reklamowe zawisną na rusztowaniach tylko na krótki okres remontu czy budowy. Inne reklamy będą dopuszczone jedynie na ślepych ścianach o charakterze technicznym.

Wygląd i jakość przestrzeni publicznych poprawią też regulacje dotyczące obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie uchwały są zapisy dotyczące rodzajów materiałów, z których będzie można je wykonywać.

Zapisy określają dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, wskazują materiały, z jakich powinny być wykonane (przy ulicach niewskazane są np. ogrodzenia z blachy fałdowej i betonowych prefabrykatów). Uchwała wykluczy również możliwość przegradzania chodników i ulic przez nowoprojektowane kompleksy mieszkaniowe.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.