50 mln zł wyniesie dofinansowanie na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze drogownictwa. Po 25 mln na ten cel przeznaczą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Będą to projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywania optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii, czy eksploatacji dróg Polsce.

Wspólne przedsięwzięcie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców głównie z segmentu budowlanego, którzy podejmą się prac B+R zmierzających do rozwoju modeli mechanicznych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu. Finansowanie projektów odbywać się będzie na drodze konkursowej.

Najbardziej innowacyjne wyniki badań wykorzystane zostaną na potrzeby unowocześnienia infrastruktury drogowej oraz posłużą do prac nad nowymi przepisami techniczno-budowlanymi z zakresu dróg publicznych, m.in. zapisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania ruchem drogowym, czy samych technik budowy dróg, jak choćby rozwój modeli mechanicznych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich trwałości.

Z efektów wspólnego przedsięwzięcia skorzystają zarządcy dróg i ruchem drogowym, przedsiębiorcy z sektora budowy i utrzymania dróg oraz biura projektowe. Szczegóły programu zostaną zaprezentowane w przyszłym roku.

Źródło: NCBiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.