Polska Izba Inżynierów Budownictwa negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Izba uznała projekt ustawy za szkodliwy społecznie z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz procesu inwestycyjnego.

Podczas odbywającego się XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęto uchwałę do projektu ustawy z dnia z 13 czerwca 2013 r. o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wśród planowanych zmian, jakie znalazły swój wyraz w proponowanym projekcie ustawy, sprzeciw Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  wzbudziły propozycje: znacznego skrócenia wymiaru praktyki projektowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych, wprowadzenia możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane oraz uznanie praktyk studenckich za całość praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W uchwale wskazano, iż jednoczesne redukcje wymiaru godzin dydaktycznych związanych z przedmiotami zawodowymi, w tym zajęciami z zakresu projektowania oraz skracaniem czasu odbywania praktyki zawodowej mogą przyczynić się do obniżenia poziomu przygotowania inżynierów wkraczających na rynek pracy do samodzielnego wykonywania zawodu. Będą miały także wpływ na stopień przygotowania osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych. Proponowane zmiany legislacyjne mogą zatem stać w sprzeczności z zapisem ustawy Prawo budowlane (art. 12 ust. 2), w myśl którego „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego”.
Jak również wskazano w uchwale, zwolnienie z całości lub części praktyki zawodowej oraz uznanie praktyki studenckiej za wystarczającą w procesie starania się o uprawnienia wraz z jednoczesnym zwolnieniem z egzaminu stanowić mogą o tym, iż uprawnienia zawodowe uzyska osoba, której kompetencje nie zostały w wystarczającym stopniu zweryfikowane.

Ponadto, samorząd zawodowy, który ponosi odpowiedzialność za nadawanie uprawnień zawodowych nie będzie miał realnego wpływu na weryfikację wiedzy i umiejętności kandydatów, jak również tworzone programy kształcenia oraz prowadzenie zajęć dla studentów kierunków inżynierskich z uwagi na poziom autonomiczności uczelni w Polsce. W świetle tych rozważań można zatem stwierdzić, iż pod wpływem nowej ustawy zakres rzeczywistej działalności samorządu zawodowego zostałby zawężony jedynie do pełnienia funkcji jednostki rejestrującej osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi, co stoi w sprzeczności z zakresem zadań, do jakich podmiot ten został utworzony.
Pełny tekst projektu ustawy dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/
Więcej informacji również: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r549,dok.html

Oprac. JB

Komentarze  
fin
0 #1 fin 2013-07-05 17:17
Idea szczytna, ale jak to zwykle bywa, jak urzędnik wysokiego szczebla za coś się weźmie to wychodzi zawsze kicha...
Z jednej strony zmniejszenie praktyk (a nawet zwolnienie z czegokolwiek), a z drugiej ukradkiem dołożenie jeszcze jednych uprawnień. I to takich, żeby skomplikować cały proces inwestycyjny. Przykre i żenujące. I jeszcze uzasadnienie, że niby teraz będzie można jednocześnie zdawać na uprawnienia projektowe i wykonawcze. Czyżby do tej pory nie można było? To właśnie tacy specjaliści ciężko pracują na opinię o sobie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.