Podczas Konwentu Marszałków Województw RP (13-14 września) w Zielonej Górze, Przemysław Hamera, dyrektor zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Przyjęty przez rząd program zawiera m.in. listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa.

Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:
- stworzenie sieci autostrad o łącznej długości około 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego - 168,3 km),
- stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,
- budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową, - przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),
- poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.

Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:
- autostrada A1 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
- autostrada A2 - zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki - wschodnia granica państwa,
- autostrada A4/A18 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
- autostrada A8 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
- drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

 

Łączna wartość wydatków na realizację Programu w latach 2011-2013 wynosi 72 430 378,8 tys. zł - 63 335 954,8 tys. zł pochodzić będzie z KFD, pozostałe 9 094 424 tys. zł - z budżetu państwa. Wydatki na program w tych latach mogą ulec zmianie - np. z powodu zmiany warunków przetargu czy konieczności wykonania dodatkowych prac.

Dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA omówił realizację programu również na przykładzie województwa lubuskiego. Mówił o oddanym w ubiegłym roku lubuskim odcinku autostrady A2, przebiegającej przez region autostradzie A18.
- Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych nazywanych kręgosłupem województwa jest S3. Lubuski odcinek został podzielony na pięć mniejszych. W realizacji są teraz odcinki od Gorzowa do Międzyrzecza i od Międzyrzecza do Sulechowa - mówił Przemysław Hamera. Koszt tego zadania to 3,6 mld zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.