23 października to drugi i ostatni dzień XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2014 w Warszawie. Wczoraj odbyły się konferencje towarzyszące wydarzeniu dotyczące nowych standardów w drogownictwie (MIR, GDDKiA) oraz dróg i szlaków rowerowych (IBDiM). Dziś tematami obrad będą kolejnictwo i nowelizacja prawa zamówień publicznych.

Konferencję pt. „Przemiany w kolejnictwie” poprowadzą eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP PLK S.A. Opowiedzą oni m.in. o kierunkach zmian systemowych polskiego transportu kolejowego, Krajowym Programie Kolejowym w świetle nowej perspektywy finansowej, a także nowym modelu usług utrzymaniowych dla sieci kolejowej.

W programie:
- Kierunki zmian systemowych w obszarze polskiego transportu kolejowego – MiiR
- Krajowy Program Kolejowy – nowa perspektywa finansowa UE – MiiR
- Nowy model usług utrzymaniowych dla sieci kolejowej – PKP PLK S.A
- Oczekiwane zmiany w Prawie zamówień publicznych – PKP PLK S.A.
- Jakość prac projektowych i budowlanych w realizowanych projektach kolejowych – PKP PLK S.A.
- Nadzór – PKP PLK S.A.
- Przygotowanie projektów programów funkcjonalno – użytkowych – PKP PLK S.A.

Natomiast seminarium pt. „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w praktyce” zorganizowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, a specjaliści z Zespołu Grupy Doradczej KZP opowiedzą o najnowszych zmianach jakie wprowadza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 19 października br. Eksperci odniosą się do takich tematów jak np.: przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych, powoływanie się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich, zmiany w zakresie zatrzymania wadium, kryterium ceny, czy procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny.

Podczas seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- Wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
- Zmiany w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,
- Wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- Zmiany w zakresie zatrzymania wadium,
- Świadome stosowanie jako jedynego kryterium ceny,
- Wsparcie procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
- Kontrola doraźna Prezesa UZP na wniosek instytucji zarządzającej,
- Wprowadzenie możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.